PhD position in Improving freshwater quality in the Netherlands: policy and governance

Utrecht University

Utrecht, Netherlands 🇳🇱

Functie

De ecologische en chemische kwaliteit van zoetwater (oppervlaktewater en grondwater) is essentieel voor ecosystemen en menselijk welzijn. In de EU wordt via de Kaderrichtlijn Water (KRW) gestuurd op zoetwaterkwaliteit. EU Lidstaten moeten in 2027 de KRW-waterkwaliteitsdoelen hebben bereikt, maar vele hebben moeite om hieraan te voldoen. Dit geldt in het bijzonder voor Nederland, een van de dichtstbevolkte Lidstaten met een hoge mate van industrialisering en een intensieve landbouwsector die negatief bijdragen aan waterkwaliteit. Bereiken van de KRW-doelen in deze complexe setting is een multi-dimensionele opgave die cross-sectorale medewerking vereist, wat echter extreem moeilijk te realiseren is. Omdat het probleem niet uniek is voor Nederland kunnen innovatieve manieren om uit de sectorale aanpak van waterkwaliteitsbeleid te breken waardevolle lessen voor andere Lidstaten opleveren.
STOWA, de Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer heeft opdracht gegeven tot een onderzoeksproject waarin 2 PhD studenten en 5 senior onderzoekers participeren. Doel is te analyseren wat nodig is om de KRW doelen in Nederland voor en na 2027 te realiseren en om wetenschappelijke inzichten te vertalen in praktische tools en handreikingen voor watermanagers en andere stakeholders. De 2 PhD studenten zullen nauw samenwerken, ieder vanuit een eigen kennisdomein. PhD student 1 zal de beleids- en sturingsdimensies van het vraagstuk adresseren terwijl PhD student 2 de juridische aspecten zal adresseren.

PhD student 1 zal zich richten op de volgende onderwerpen:

 • Transitiepaden om uit de locked-in situatie te breken die momenteel een grote belemmering vormt voor cross-sectorale samenwerking voor de verbetering van de waterkwaliteit. Het gaat hierbij onder meer om de verschillende perspectieven op waterkwaliteitsdoelen, de hardnekkige organisatie van beleid in gespecialiseerde ‘kokers’ en vrijwilligheid als leidend principe in cross-sectorale samenwerking. Wat is in dit licht de potentie van gebiedsgerichte samenwerking?
 • Instrumenten om actoren buiten het watermanagementdomein (in het bijzonder de landbouw, industrie en ruimtelijke ordening) te stimuleren om effectieve waterkwaliteitsmaatregelen te implementeren.
 • Monitoringsystemen die continue evaluatie en aanpassing van waterkwaliteitsbeleid stimuleren, om hiermee de effectiviteit van dat beleid te vergroten.

PhD student 2 zal zich richten op de volgende onderwerpen:

 • Hoe moeten de KRW-verplichtingen worden uitgelegd, ook in relatie tot andere maatschappelijke uitdagingen in het licht van gebiedsgericht beleid?
 • Welke mogelijkheden bieden de KRW en andere wetgeving voor een meer integrale, gebiedsgerichte benadering van waterkwaliteitsbeleid? En indien dergelijke opties daadwerkelijk bestaan, waarom worden deze niet toegepast?
 • Op welke wijze kunnen doelen, verantwoordelijkheden en de implementatie van beleidsinstrumenten zodanig kunnen worden toebedeeld en gecoördineerd dat hiermee de KRW waterkwaliteitsdoelen en gerelateerde beleidsdoelen kunnen worden bereikt voor en na 2027?

Methoden omvatten deskresearch, analyse van jurisprudentie, interviews, focusgroepsessies en comparatieve case studies in andere EU Lidstaten waar dezelfde problematiek speelt. Parallel aan het onderzoek zal STOWA frequente interactie tussen de onderzoekers en watermanagers en andere stakeholders organiseren, met als doel toegang tot informanten en andere databronnen te geven en om de relevantie en bruikbaarheid van (tussentijdse) bevindingen te borgen (valorisatie).

Job description (EN)
The ecological and chemical quality of freshwater resources (both surface water and groundwater) is essential for planetary and human wellbeing. In the EU, freshwater quality is governed through the Water Framework Directive (WFD). EU Member States are required to achieve the water quality objectives by 2027, but many struggle to realise these. This particularly applies to the Netherlands, one of the most densely populated Member States, with a high degree of industrialisation and intensive agriculture negatively impacting upon the quality of freshwater resources. Achieving WFD water quality ambitions in this complex setting is a multifaceted challenge that requires cross-sectoral collaboration, which however appears extremely difficult to realise. As this problem is not unique to the Netherlands, innovative ways to break out of the sectoral mode of governing water quality may provide valuable lessons for other Member States. 

The Foundation for Applied Water Research STOWA (link: https://www.stowa.nl/english) has commissioned a research project involving 2 PhD students and 5 senior researchers to analyse what is needed to achieve the WFD water quality objectives in the Netherlands before and after 2027 and to translate scientific findings into practical tools and guidelines for water management professionals and other stakeholders. The 2 PhD students will closely collaborate, each from a distinct knowledge domain. PhD student 1 will address the policy and governance dimensions of the challenge, whereas PhD student 2 will address the legal dimensions.

PhD student 1 will focus on the following subjects:

 • Pathways to break away from lock-in practices that currently impede cross-sectoral collaboration for water quality improvement, including different perspectives on water quality objectives and the persistent organisation of public policy into specialised silos and voluntariness as leading principle in cross-sectoral action. What is the potential of area-based approaches in this context?
 • Instruments to stimulate actors outside the water management domain (including agriculture, industry, and spatial planning) to implement effective water quality management measures.
 • Monitoring systems that stimulate the continuous evaluation and adjustment of water quality governance to enhance effectiveness towards water quality objectives.

PhD student 2 will focus on the following subjects:

 • How should the requirements from the WFD be understood, also in relation to other societal challenges in the context of area-based policy
 • What options does the WFD and other legislation offer for a more integral, area-based approach to water quality governance? And if such options exist, why are they not utilised?
 • To what extent can objectives, responsibilities, and the implementation of policy instruments be assigned and coordinated in such a way that WFD objectives and related policy objectives are achieved before and after 2027?

Methods will include desk research, case study law analysis, interviews, focus group sessions, and comparative case studies in other EU Member States that struggle with similar problems. In parallel to the research, STOWA will organise frequent interaction between the researchers and water management professionals and other stakeholders, with the aim to provide access informants and other data sources and to secure the relevance and usefulness of (intermediate) findings (valorisation).

Profiel

Profielbeschrijving PhD student 1 (see English description below)

De ideale kandidaat:

 • heeft een mastergraad in bestuurskunde, politicologie of in een andere relevante wetenschappelijke discipline met een sterke affiniteit met waterbeleid en -sturing;
 • heeft bij voorkeur ervaring met empirisch onderzoek;
 • heeft ervaring met of is bereid tot het werken in een interdisciplinair team;
 • vindt het belangrijk om bij te dragen aan maatschappelijke opgaven en heeft affiniteit met het leggen van verbinding met de praktijk vanuit het onderzoek;
 • beheerst de Nederlandse taal op C1 niveau (excellent) gezien de beoogde interactie met Nederlandse watermanagers en stakeholders, zowel voor dataverzameling als interactie/valorisatie;
 • beheerst het Engels op C1 niveau.

Qualifications for PhD candidate 1
The ideal candidate:

 • holds a Master degree in public administration, political science, or in a relevant science subject area with a strong affinity with water governance;
 • has preferably experience with empirical research;
 • is able or willing to work in an interdisciplinary team;
 • finds it important to contribute to societal challenges and has affinity with establishing connections between research and practice;
 • has an excellent proficiency in Dutch (C1) in view of the envisaged interaction with Dutch water professionals and stakeholders, both for data.

Aanbod

You will be offered a temporary position (1.0 FTE), initially for one year with an extension to a total of four years upon a successful assessment in the first year, and with the specific intent that it results in a doctorate within this period. The gross salary ranges between €2,541 in the first year and €3,247 in the fourth year of employment (scale P according to the Collective Labour Agreement Dutch Universities) per month for a full-time employment. Salaries are supplemented with a holiday bonus of 8% and a year-end bonus of 8.3% per year.

In addition, Utrecht University offers excellent secondary conditions, including an attractive retirement scheme, (partly paid) parental leave and flexible employment conditions (multiple choice model). For more information, please visit working at Utrecht University.

Over de organisatie

For English see below

Een betere toekomst voor iedereen. Die ambitie motiveert onze wetenschappers bij hun toponderzoek en het geven van inspirerend onderwijs. Bij de Universiteit Utrecht werken diverse disciplines intensief samen aan maatschappelijk belangrijke thema’s. De focus ligt op Dynamics of Youth, Institutions for Open Societies, Life Sciences en Sustainability.

PhD student 1 komt te werken bij de Faculteit Geowetenschappen van de Universiteit Utrecht. Deze faculteit bestudeert de Aarde: van de aardkern tot het aardoppervlak, inclusief het ruimtelijke en fysieke gebruik ervan door de mens – en altijd met een focus op duurzaamheid en innovatie. Met 3.400 studenten (bachelor en master) en 720 stafleden vormt de faculteit en sterke en uitdagende organisatie. De faculteit Geowetenschappen bestaat uit 4 departementen: Aardwetenschappen, Sociale Geografie & Planologie, Fysische Geografie en Duurzame Ontwikkeling. De PhD student zal worden ingebed in de Environmental Governance Sectie van het laatstgenoemde departement.

De Environmental Governance groep is een levendig en internationaal team van ongeveer 50 onderzoekers. Haar onderzoeksprogramma draagt bij aan zowel sustainability science als beleidsontwikkeling door het bieden van innovatieve en beleidsrelevante inzichten in het functioneren van sturingsarrangementen op lokaal, regionaal, nationaal en mondiaal niveau. In onze activiteiten streven we theoretische voortgang en empirisch-analytische onderzoeksontwerpen na bijdragen aan normatieve beoordelingen en beleidsaanbevelingen.

A better future for everyone. This ambition motivates our scientists in executing their leading research and inspiring teaching. At Utrecht University, the various disciplines collaborate intensively towards major strategic themes. Our focus is on Dynamics of Youth, Institutions for Open Societies, Life Sciences and Sustainability.

PhD student 1 will be hosted at Utrecht University’s Faculty of Geosciences. This Faculty studies the Earth: from the Earth’s core to its surface, including man’s spatial and material utilisation of the Earth – always with a focus on sustainability and innovation. With 3,400 students (BSc and MSc) and 720 staff, the faculty is a strong and challenging organisation. The Faculty of Geosciences is organised in four Departments: Earth Sciences, Human Geography & Spatial Planning, Physical Geography, and Sustainable Development. The PhD student will be embedded in the Environmental Governance Section of the latter department.

The Environmental Governance group is a vibrant international team of about 50 researchers. Its research programme contributes to both sustainability science and policy development by offering novel and policy-relevant insights into the functioning of governance arrangements at local, regional, national and global levels. In our activities, we seek to combine theoretical advancement and empirical-analytical research designs with normative critique and prescriptive, policy design-oriented recommendations.

Aanvullende informatie

For more information about this position, please contact Prof. Hens Runhaar (Professor of Governance of Nature and Biodiversity), via h.a.c.runhaar@uu.nl or +31 06 23 31 80 04.

Solliciteren

Everyone deserves to feel at home at our university. We welcome employees with a wide variety of backgrounds and perspectives.

To apply, please send your curriculum vitae, including a letter of motivation via the ‘apply’ button.
Please also include the following documents:

 • transcript of records (Master’s degree);
 • contact details of 2 referees.

The position is available as from May 1st, 2023. We hope both PhD students can start at the same time, before the summer holidays.

Reageren uiterlijk

19/03/2023


POSITION TYPE

ORGANIZATION TYPE

EXPERIENCE-LEVEL

DEGREE REQUIRED

You ad could be here!