Postdoctoral Researcher (PostDoc_ENGINY)

ICRA – Catalan Institute for Water Research

Girona, Spain 🇪🇸

JOB OPPORTUNITIESPOSTDOCTORAL RESEARCHER (PostDoc_ENGINY)

PUBLICATION DATE: 17/01/2023

DEAD LINE FOR PAPER SUBMISSION: 31/01/2023

EMAIL TO SEND THE CV: call@icra.cat

JOB POSITION DESCRIPTION

CARACTERÍSTIQUES DE LA FEINA

 • Ubicació:  ICRA – Institut Català de Recerca de l’Aigua, Girona (Espanya)
 • Número de posicions disponibles: 1
 • Inici previst: Febrer 2023
 • Posició Temporal. La posició és per 11 mesos (Febrer-Desembre 2023)
 • Salari Brut Anual: 20.000 € – 27.999 €

Aquesta contractació, queda supeditada a l’obtenció del Projecte, que els fons econòmics estiguin disponibles i a l’inici efectiu del Projecte.

DESCRIPCIÓ DE LA FEINA

Es busca un perfil d’investigador/a post-doctoral amb experiència en el mostreig d’aigües residuals, tractament de l’aigua residual i gestió per a coordinar la campanya experimental de recollida de mostres i fer-ne el seguiment. Es requereix experiència prèvia en epidemiologia de les aigües residuals per la monitorització de patògens bacterians o virals així com en el mostreig i manipulació d’aigua residual. El/la investigador/a coordinarà la logística de la recollida de mostres en les estacions depuradores d’aigües residuals de la xarxa (actualment 56, repartides per tot el territori català), el seu transport en condicions i la seva entrega als laboratoris encarregats de les analítiques. Així mateix, s’encarregarà de la supervisió de les metadades generades durant el mostreig i de la seva qualitat. El/la investigador/a s’encarregarà també del seguiment d’altres iniciatives paral·leles que es portin a terme a l’estranger i integrarà les dades d’aquestes per fer-ne una valoració global en relació als resultats de SARSAIGUA. També s’encarregarà de convocar les reunions periòdiques amb el Departament de Salut Pública de la Generalitat de Catalunya i l’Agència Catalana del Aigua (ACA) i aixecar-ne acta.

FUNCIONS PRINCIPALS

 • Coordinació dels equips de treball;
 • Coordinació logística del mostreig
 • Assessorament a les Estacions Depuradores d’Aigües Residuals (EDAR) sobre el procediment de mostreig, la recol·lecció mostres, la seva preservació i enviament;
 • Integració de dades i anàlisis;
 • Seguiment d’activitats paral·leles en quant a mostreig i anàlisis similars a Catalunya, Espanya i a l’estranger;
 • Redacció d’articles científics
 • Coordinació d’activitats paral·leles i integrar la seva informació en un anàlisis global
 • Redacció d’informes tècnics
 • Convocar reunions informatives amb els representats del Dept. de Salut de la Generalitat de Catalunya i l’ACA

EXPERIÈNCIA, CONEIXEMENTS I HABILITATS

Requeriments

Camp de Recerca o Àmbit de Coneixement:

Ciències Ambientals, Enginyeria Ambiental o Enginyeria Química, Epidemiologia de les Aigües Residuals

Qualificacions i Nivell d’Estudis:

Doctorat en Ciències Ambientals, Enginyeria Ambiental o Química

Habilitats:

Manipulació i processament d’aigües residuals – Coneixement en l’àmbit de les aigües residuals- Tractament d’aigües residuals- Funcionament i gestió EDAR

Idiomes Requerits:

Català, Castellà, Anglès

Experiència Requerida:

Experiència en el funcionament d’estacions depuradores d’aigües residuals – Experiència en el mostreig d’estacions depuradores d’aigües residuals – Experiència en la manipulació i processament de mostres d’aigua residual – Experiència en anàlisis químics i/o microbiològics d’aigües residuals -Experiència en epidemiologia d’aigües residuals, qualitat de l’aigua i la salut pública

Desitjable

Experiència prèvia en epidemiologia d’aigües residuals – Disponibilitat immediata

PRESTACIONS

Condicions de Treball: Contractació en compliment de la legislació i la normativa espanyola. Les persones treballadores reben les prestacions del Sistema Espanyol de Seguretat Social que cobreixen les malalties, les baixes per maternitat/paternitat i els accidents laborals.

Entorn Internacional: Oportunitat d’incorporar-se a una prestigiosa institució d’investigació internacional i formar part d’un equip jove i en creixement.

Formació continua en un entorn d’alta qualitat.  

PROCEDIMENT DE SOL·LICITUD I PROCÉS DE SELECCIÓ

Totes les sol·licituds han d’incloure:

CV

Carta de Motivació

DNI o NIE (vàlid i amb permís de treball a Espanya).

Titulació Acadèmica                                                  

Termini de Presentació Sol·licituds:

Enviï els documents requerits a call@icra.cat  indicant ref. “PostDoc_ENGINY” a l’assumpte del correu electrònic.

La data límit per presentar la documentació és el 31/01/2023

Procés de selecció:

D’acord amb els principis de l’OTM-R, al principi del procés es constitueix un Comitè de Selecció equilibrat en relació a gènere per a cada vacant. Després de revisar el contingut de les sol·licituds, el Comitè de Selecció iniciarà la fase d’entrevistes. Durant el procés pot ser necessari fer un qüestionari del perfil, així com un exercici tècnic.

COMENTARIS ADDICIONALS

A ICRA ens comprometem a mantenir i desenvolupar un entorn de treball en el que es respectin els valors i principis de la nostra organització i es promogui la igualtat d’oportunitats entre dones i homes en cadascun dels àmbits en els que operem, no tolerant la discriminació per criteris d’edat, sexe, estat civil, raça, ètnia, discapacitats, tendència política o orientació sexual.

La contractació es realitzarà conforme a tot allò previst a l’Article 15 del Reial Decret Legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel que s’aprova el text de la Llei de l’Estatut dels Treballadors, d’acord amb el que estableix l’Article 2 del Reial Decret 2720/98, de 18 de desembre (B.O.E. 8 de gener de 1999), la Llei nº 12/2001, de 9 de juliol (B.O.E. 10 de juliol) i normes concordants.

Es té en compte el principi d’igualtat entre homes i dones, d’acord amb l’Article 14 de la Constitució Espanyola, la Directiva de la UE de 9 de febrer de 1976 I tot allò disposat a l’Acord del Consell de Ministres de 4 de març del 2005, pel que s’aprova el Pla per la Igualtat de gènere a l’Administració General de l’Estat.

Es té en compte l’accessibilitat universal de les persones amb discapacitat i la seva inclusió social, d’acord amb el Reial Decret Llei 1/2013, i es reserva un 7% de les places sempre que els candidats superin els processos de selecció i puguin acreditar la discapacitat i la compatibilitat en l’acompliment de les tasques, de manera que progressivament es pugui aconseguir el 2% del total de la plantilla.

Informació bàsica sobre Protecció de Dades Responsable: Fundació Institut Català de Recerca de l’Aigua (ICRA); Finalitat: La selecció de candidats pels llocs de treballs actuals i futurs que ofereix la nostra organització; Drets: Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets indicats a la informació addicional; Informació addicional: Pot consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades a la nostra web: http://www.icra.cat/politica-de-privacidad


POSITION TYPE

ORGANIZATION TYPE

EXPERIENCE-LEVEL

DEGREE REQUIRED

IHE Delft MSc in Water and Sustainable Development