Postdoctoral Researcher (PostDoc_VIROL)

ICRA – Catalan Institute for Water Research

Girona, Spain 🇪🇸

JOB OPPORTUNITIESPOSTDOCTORAL RESEARCHER ADVANCED (PostDoc_VIROL)

PUBLICATION DATE: 17/01/2023

DEAD LINE FOR PAPER SUBMISSION: 31/01/2023

EMAIL TO SEND THE CV: call@icra.cat

CARACTERÍSTIQUES DE LA FEINA

 • Ubicació:  ICRA – Institut Català de Recerca de l’Aigua, Girona (Espanya)
 • Número de posicions disponibles: 1
 • Inici previst: Febrer 2023
 • Posició Temporal. La posició és per 11 mesos (Febrer- Desembre 2023)
 • Salari Brut Anual: 28.000 € – 31.599 €

Aquesta contractació, queda supeditada a l’obtenció del Projecte, que els fons econòmics estiguin disponibles i a l’inici efectiu del Projecte.

DESCRIPCIÓ DE LA FEINA

Es busca un perfil d’investigador/a post-doctoral amb experiència prèvia en epidemiologia de les aigües residuals per la monitorització de patògens bacterians o virals i la seva relació amb la salut pública. El/la investigador/a ha de tenir experiència prèvia en l’ús de tècniques moleculars per a la detecció, identificació i recompte de virus en mostres ambientals així com en l’anàlisi de dades de seqüenciació massiva utilitzant eines bioinformàtiques per fer el seguiment de les variants del SARS-COV-2 en les aigües residuals. El/la investigador/a coordinarà els equips de treball que realitzin les analítiques i farà un seguiment i control de qualitat de les dades que es generin, col·laborant en la interpretació dels resultats de les concentracions així com l’evolució de les variants en les mostres analitzades. El/la investigador/a s’encarregarà també de mantenir actualitzades les plataformes web en funcionament, de redactar informes tècnics dels resultats i de liderar les reunions amb els representats del departament de Salut de la Generalitat de Catalunya i de l’Agència Catalana del Aigua (ACA) per informar sobre els resultats. També es requerirà de disseminar els resultats a diferents audiències, tant nacionals com internacionals.

FUNCIONS PRINCIPALS

 • Coordinació dels equips de treball;
 • Avaluació i revisió  dels resultats tant de les concentracions de les dianes analitzades
 • Avaluació i revisió dels resultats de seqüenciació de variants;
 • Interpretació dels resultats i supervisió i curat de les plataformes web en funcionament (SARSAIGUA_LAB (concentracions) i SARSAIGUA_DRAC (variants)),
 • Redacció d’informes tècnics;
 • Redacció d’articles científics;
 • Curat i actualització del repositori de dades públiques a ZENODO;
 • Disseminació dels resultats a diferents audiències, tant nacionals com internacionals.
 • Liderar les reunions informatives amb els representats del Dept. de Salut de la Generalitat de Catalunya i l’ACA

EXPERIÈNCIA, CONEIXEMENTS I HABILITATS

Requeriments

Camp de Recerca o Àmbit de Coneixement:

Virologia Ambiental

Qualificacions i Nivell d’Estudis:

Doctorat en Virologia Ambiental

Habilitats:

Manipulació i processament d’aigües residuals – Tècniques moleculars (extracció DNA, RNA, PCR, qPCR) – Seqüenciació massiva i anàlisi bioinformàtic – Anàlisis de dades – Filogènia viral

Idiomes Requerits:

Català, Castellà, Anglès

Experiència Requerida:

Experiència en la manipulació i processament de mostres d’aigua residual – Experiència en anàlisis microbiològics d’aigües residuals – Experiència en epidemiologia d’aigües residuals, qualitat de l’aigua i la salut pública – Experiència en la concentració i purificació de virus a partir d’aigua residual – Experiència en l´ús de tècniques moleculars per a la identificació i recompte de virus en aigua residual Experiència en l’anàlisi de dades de seqüenciació massiva i en la utilització de programari informàtic pel seu anàlisi (ex: Freyja, altres) – Experiència en treball en un laboratori de bioseguretat 2

Desitjable

Experiència prèvia en epidemiologia d’aigües residuals – Disponibilitat immediata

PRESTACIONS

Condicions de Treball: Contractació en compliment de la legislació i la normativa espanyola. Les persones treballadores reben les prestacions del Sistema Espanyol de Seguretat Social que cobreixen les malalties, les baixes per maternitat/paternitat i els accidents laborals.

Entorn Internacional: Oportunitat d’incorporar-se a una prestigiosa institució d’investigació internacional i formar part d’un equip jove i en creixement.

Formació continua en un entorn d’alta qualitat.  

PROCEDIMENT DE SOL·LICITUD I PROCÉS DE SELECCIÓ

Totes les sol·licituds han d’incloure:

CV

Carta de Motivació

DNI o NIE (vàlid i amb permís de treball a Espanya).

Titulació Acadèmica                                                  

Termini de Presentació Sol·licituds:

Enviï els documents requerits a call@icra.cat  indicant ref. “PostDoc_VIROL” a l’assumpte del correu electrònic.

La data límit per presentar la documentació és el 31/01/2023

Procés de selecció:

D’acord amb els principis de l’OTM-R, al principi del procés es constitueix un Comitè de Selecció equilibrat en relació a gènere per a cada vacant. Després de revisar el contingut de les sol·licituds, el Comitè de Selecció iniciarà la fase d’entrevistes. Durant el procés pot ser necessari fer un qüestionari del perfil, així com un exercici tècnic.

COMENTARIS ADDICIONALS

A ICRA ens comprometem a mantenir i desenvolupar un entorn de treball en el que es respectin els valors i principis de la nostra organització i es promogui la igualtat d’oportunitats entre dones i homes en cadascun dels àmbits en els que operem, no tolerant la discriminació per criteris d’edat, sexe, estat civil, raça, ètnia, discapacitats, tendència política o orientació sexual.

La contractació es realitzarà conforme a tot allò previst a l’Article 15 del Reial Decret Legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel que s’aprova el text de la Llei de l’Estatut dels Treballadors, d’acord amb el que estableix l’Article 2 del Reial Decret 2720/98, de 18 de desembre (B.O.E. 8 de gener de 1999), la Llei nº 12/2001, de 9 de juliol (B.O.E. 10 de juliol) i normes concordants.

Es té en compte el principi d’igualtat entre homes i dones, d’acord amb l’Article 14 de la Constitució Espanyola, la Directiva de la UE de 9 de febrer de 1976 I tot allò disposat a l’Acord del Consell de Ministres de 4 de març del 2005, pel que s’aprova el Pla per la Igualtat de gènere a l’Administració General de l’Estat.

Es té en compte l’accessibilitat universal de les persones amb discapacitat i la seva inclusió social, d’acord amb el Reial Decret Llei 1/2013, i es reserva un 7% de les places sempre que els candidats superin els processos de selecció i puguin acreditar la discapacitat i la compatibilitat en l’acompliment de les tasques, de manera que progressivament es pugui aconseguir el 2% del total de la plantilla.

Informació bàsica sobre Protecció de Dades Responsable: Fundació Institut Català de Recerca de l’Aigua (ICRA); Finalitat: La selecció de candidats pels llocs de treballs actuals i futurs que ofereix la nostra organització; Drets: Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets indicats a la informació addicional; Informació addicional: Pot consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades a la nostra web: http://www.icra.cat/politica-de-privacidad


POSITION TYPE

ORGANIZATION TYPE

EXPERIENCE-LEVEL

DEGREE REQUIRED

LANGUAGE REQUIRED

IHE Delft MSc in Water and Sustainable Development