Netherlands nationals: Coördinerend beleidsmedewerker Programmatische Aanpak Grote Wateren

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

The Hague, Netherlands 🇳🇱

 • Stand­plaats: Den Haag
 • Uren per week: 36
 • Maand­salaris: €4.551 – €6.786
 • Salaris­niveau: schaal 13
 • Niveau: Master/doctoraal
 • Vakgebied: Natuur / milieu
 • Reageren voor: 12 januari 
 • Vacaturenummer: IW DGWB 22-475
 • Plaatsingsdatum: 22 december 2022
 • Dienst­verband: Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Om een duurzamer Nederland te maken staan wij, als directie Waterkwaliteit, Ondergrond en Marien, afdeling grote wateren en bestuur, voor een grote opgave. Het klimaat verandert. Voor de vierde keer in vijf jaar is het droog in Nederland. Overal en altijd voldoende water is geen vanzelfsprekendheid meer. En hoewel de waterkwaliteit beter wordt voldoen we nog niet aan de Europese doelstellingen. We werken inhoudelijk én financieel samen met andere overheden en organisaties in grote programma’s rond zoetwater en waterkwaliteit. Daarnaast werken we ook samen met andere departementen aan grote programma’s zoals het Nationaal Programma Landelijk gebied. Voor de afdeling grote wateren en bestuur zoeken we een een nieuwe collega, een coördinerend beleidsmedewerker Programatische Aanpak Grote Wateren (PAGW). Jij krijgt een spilfunctie bij PAGW. Het dossier biedt een mooie afwisseling in lange termijn strategische sturing en op de realisatie van veel verschillende projecten in de Zuidwestelijke Delta, Het IJsselmeer, het Waddengebied en de grote rivieren. Hierbij heb je veel contact met stakeholders, van andere ministeries en overheden tot aan NGO’s. Als dat je aanspreekt, kom dan bij ons!

Wat ga je doen
Het dossier Grote Wateren heeft veel politieke aandacht. Sommigen roepen zelfs dat het niet voldoen aan de Kaderrichtlijn Water kan leiden tot een nieuwe stikstofcrisis. In dit dossier spelen veel verschillende belangen zoals bij de landbouw, de industrie, regionale overheden en natuurorganisaties. Oplossingen zijn niet eenvoudig.
In deze functie zet je je in voor het herstellen, verbinden en ontwikkelen van de grote wateren Nederland. En te komen tot ecologisch gezonde en klimaat robuuste wateren en een betere leefomgeving voor mens en natuur.

Programmatische Aanpak grote Wateren (PAGW)
Het ministerie van IenW investeert samen met het ministerie van LNV in de ecologische waterkwaliteit en natuur in onze watergebieden. Tegelijkertijd wordt die natuur wordt ernstig op de proef gesteld en bedreigd. Dat komt omdat we onze wateren vergaand hebben ingeperkt en afgesloten met dijken en dammen. Omdat we het waterpeil sterk hebben gereguleerd. En omdat we ons water steeds intensiever gebruiken voor economie, transport en recreatie.
In dat spanningsveld opereert de Programmatische Aanpak Grote Wateren. Een uitvoeringsprogramma rijk en regio zorgen dat de Nederlandse wateren weer gezond en robuust worden en klaar zijn voor klimaatverandering. Bij deze aanpak nemen we ook andere maatschappelijke belangen mee, zoals de energietransitie, verstedelijking, economie en recreatie.
Als coördinator PAGW zorg je voor de beleidsmatige en politieke kant van het programma. Je geeft opdracht aan de uitvoeringsorganisaties Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Hierbij is het belangrijk om af te stemmen met LNV en de gebiedsgerichte teams binnen IenW. In samenwerking met LNV bereidt je keuzes van de bewindspersonen voor over het maatregelpakket en zorg je voor de communicatie naar de Tweede Kamer. Op dit moment wordt gewerkt aan de voorbereiding van de derde tranche aan maatregelen. Hierover nemen de bewindslieden van IenW en voor N+S binnenkort besluiten.
In jouw rol ga je graag programmatisch en projectmatig te werk. Jij voelt je thuis in een omgeving waar wordt gewerkt aan complexe projecten waarbij je meedenkt over kansen en risico’s, zowel inhoudelijk als financieel-technisch als politiek-bestuurlijk. Je adviseert de ambtelijke top en de bewindspersonen. Je zult regelmatig aan de slag gaan met kamervragen, voorbereiding van bestuurlijke overleggen en debatten met de Tweede Kamer. Daarbij krijg je te maken met allerlei bestuurlijke lagen en experts.

Hoe werken wij
De afdeling grote wateren en bestuur en in het bijzonder het team PAGW is een klein hecht team waar collegialiteit hoog in het vaandel staat. Waar nodig springen we bij op het dossier van een collega. Eens in de week stemmen we af met het team, eens in maand stemmen we af met onze afdeling collega’s. Samen vormen we een netwerk PAGW in de IW organisatie.
Als nieuwe collega kun je bij ons rekenen op een inwerktraject waarbij je kennis maakt met onze organisatie, je collega’s en de belangrijkste stakeholders.

De organisatie is in ontwikkeling gelet op de enorme toename van de wateropgave. Je geeft mede vorm aan de nieuwe organisatie. De werkzaamheden kunnen in de loop van de tijd aan verandering onderhevig zijn. In goed overleg en afhankelijk van ambitie, affiniteit, kennis en knowhow wordt hier invulling aangegeven.

Functie-eisen

Kennis en ervaring

 • affiniteit met en kennis van water en ecologie is een pre;
 • je hebt ruime ervaring met beleidsvoorbereiding én met programmasturing, projectmanagement en -beheersing op een tactisch-operationeel niveau in een complexe omgeving bij voorkeur bij de (Rijks)overheid. Ervaring met risicobeheersing is een must;
 • je hebt ruime ervaring met financiële vraagstukken als (gedelegeerd) opdrachtgever richting een uitvoeringsorganisatie.

Naast de eisen herken jij jezelf in de volgende eigenschappen

 • je hebt ervaring met het werken in teamverband en het collegiaal maar ook het zelfstandig kunnen werken in een team; je bent verbindend richting de diversiteit aan stakeholders en bent in staat de samenwerking tussen de dossierhouders, gebiedscoördinatoren te versterken;
 • je bent in staat een strategie te ontwikkelen (o.a. PAGW in relatie tot doelbereik/meekoppelkansen) binnen een de politieke omgeving en met veel stakeholders en kan dit goed verbinden met andere onderwerpen;
 • je gaat gestructureerd te werk zodat alles vlekkeloos verloopt volgens planning, scope en financiële kaders (incl. beheersing). Je bent in staat om richting te geven aan de werkzaamheden van het programma en de diverse projecten en hebt oog voor de substantiële risico’s en stuurt op de nodige interventies voor het programma en de projecten;
 • je weet als geen ander hoe je in projecten/programma’s verbinding weet te realiseren tussen verschillende partijen om uiteindelijk tot een gezamenlijk resultaat te komen. Je kunt sturen zonder macht en bent zo een verbindende factor voor het gehele PAGW netwerk, ook in de rol van Opdrachtgever versus Opdrachtnemer en bent een autoriteit en sparringpartner voor de programmamanager PAGW van Rijkswaterstaat (RWS);
 • je hebt goed analytisch vermogen, ziet snel de hoofdlijn zonder de aandacht voor de details te verliezen en bent to-the-point in je beleidsadvisering waarin je blijk geeft van bestuurlijke en politieke sensitiviteit;
 • je voelt je thuis in de diverse settings van nationale overleggen en weet daarin effectief te opereren;
 • van nature beschik je over relativeringsvermogen en een gezonde dosis humor.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau: schaal 13
 • Maand­salaris: Min €4.551 – Max. €6.786 (bruto)
 • Dienst­verband: Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Maximaal aantal uren per week: 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid 

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie Waterkwaliteit, Ondergrond en Marien (WOM) stimuleert een duurzaam gebruik van water, bodem en ondergrond, in Nederland en het buitenland. De directie valt binnen het Directoraat Generaal Water en Bodem (DGWB). Voldoende schoon en gezond water in onze rivieren, meren en zeeën is belangrijk voor Nederland. Zo is een goede en voldoende waterkwaliteit van belang voor de natuur en recreatie in Nederland, voor de bereiding van drinkwater en voor economische sectoren zoals de landbouw, scheepvaart en industrie. Een goede bodemkwaliteit en het gebruik van de ondergrond vormen de basis voor de natuur, landbouw en onze energievoorziening. Verder levert de Noordzee een grote bijdrage aan onze energievoorziening, voedsel, delfstoffen en scheepvaart. Maar de watervoorziening, ecologische kwaliteit van de grote wateren, rivieren en Noordzee, de kwaliteit van de bodem en het gebruik van de ondergrond staan onder druk. Door de toenemende droogte dreigen er watertekorten, door de zeespiegelstijging treedt er verzilting op, door overbevissing, plastic soep en verzuring wordt de duurzame ecologie van de Noordzee en de oceanen bedreigd en de opkomst van gebruik van nieuwe stoffen en medicijnresten vraagt om een nieuwe aanpak om grondwater, oppervlaktewater, drinkwater en bodem te beschermen. Bij de directie WOM werken ruim 80 mensen aan deze opgaven verspreid over vier afdelingen.

De afdeling waterkwaliteit en waterbeschikbaarheid werkt aan actuele thema’s op het gebied van klimaatverandering, duurzaamheid en een schone leefomgeving. De afdeling bestaat uit drie teams waarin circa 25 bevlogen en enthousiaste mensen werken. We werken aan voldoende zoet water nu en in de toekomst. Door klimaatverandering zullen er vaker droge periodes zijn, hoe bereiden we ons daarop voor? We zetten ons in voor een goede waterkwaliteit en werk aan schoon en voldoende grondwater, ook voor toekomstige generaties.

Het DG Water en Bodem is in ontwikkeling. Deze functie zal vanaf 16 januari 2023 worden ingedeeld bij de afdeling Grote Wateren en Bestuur, in dezelfde directie als de afdeling Waterkwaliteit en Waterbeschikbaarheid. Hiermee wordt de programmatische functie dichter bij de gebiedsteams geplaatst.

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) zet in op een veilig, bereikbaar en leefbaar Nederland. Daarom werkt het ministerie aan krachtige verbindingen over de weg, spoor, het water en door de lucht. En IenW beschermt tegen wateroverlast, zorgt voor de kwaliteit van lucht, water en bodem, en werkt aan het realiseren van een circulaire economie. Lees hier meer.

Talent als basis, diversiteit als kracht
IenW is een inclusieve organisatie. Een organisatie die ruimte biedt aan iedereen en die de kracht van de diversiteit van medewerkers gebruikt om samen betere resultaten te halen voor Nederland. Inclusief betekent dat iedereen zich betrokken en gewaardeerd voelt; niet ondanks, maar dankzij de verschillen. Daarom nodigen we alle kandidaten die aan de in deze vacature gestelde eisen kunnen voldoen nadrukkelijk uit om te solliciteren.


POSITION TYPE

ORGANIZATION TYPE

EXPERIENCE-LEVEL

DEGREE REQUIRED

LANGUAGE REQUIRED

IHE Delft MSc in Water and Sustainable Development