Netherlands nationals: Water Expert (Senior Beleidsmedewerker Water)

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

The Hague, Netherlands 🇳🇱

Functie­omschrijving

Ben jij een water expert, de senior beleidsmedewerker met een passie voor waterbeleidsvraagstukken? Wil jij een substantiële bijdrage leveren aan het nationale waterbeleid en werk je graag aan concrete projecten? Ben jij iemand van de inhoud en die graag nadenkt over welke strategie (te volgen lijn gebaseerd op onze missie en visie) er gevolgd kan worden, rekening houdend met de verre toekomst? En ben je daarnaast een verbinder met verstand van water, natuur en ruimtelijke processen? Dan zijn we op zoek naar jou! Deze uitdagende rol komt vacant door de pensionering van één van onze zeer gewaardeerde collega’s begin 2022. We streven naar invulling van deze vacature rond oktober / november 2021 zodat er voldoende tijd is voor een zorgvuldige overdracht.

Je maakt onderdeel uit van een club enthousiaste en gedreven collega’s: het cluster Grote Wateren. Leren van elkaar en overdracht van kennis en expertise is wat wij doen. Iedere maandagochtend heb je een start-up met jouw directe collega’s. Werken in duo’s is gebruikelijk, zodat je in deze (COVID) tijd een achtervang hebt en kunt sparren. Samen staan we sterk voor de grote opgave!

Waar ga je aan bijdragen als Water Expert / Senior Beleidsmedewerker Water?
Nederland is een waterland. De opgaven op het terrein van water zijn omvangrijk en worden in de toekomst alleen maar groter en complexer. Dit komt door samenhangende uitdagingen als klimaatverandering, bodemdaling en ruimtedruk.
Om ons land ook voor de komende generaties veilig, aantrekkelijk en leefbaar te houden, hebben we in ons nationaal waterbeleid drie hoofdambities opgenomen:

 • Een veilige en klimaatbestendige delta;
 • Een concurrerende, duurzame en circulaire delta;
 • Een schone en gezonde delta met hoogwaardige natuur.

De wateropgaven staan niet op zichzelf; een integrale aanpak met andere opgaven in de fysieke leefomgeving zoals de energietransitie en woningbouw is noodzakelijk. Daarbij is het van groot belang dat ‘aansluiten op de karakteristieken van het watersysteem’ en ‘meebewegen met water’ leidende principes zijn voor de integrale aanpak van ruimtelijke ontwikkelingen in ons land.
In Nederland komen veel opgaven voor de leefomgeving bij elkaar op een klein oppervlak. Niet alles kan, soms moeten keuzes worden gemaakt.
Dit zijn de inhoudelijke opgaven waar jij een cruciale rol gaat invullen in onze grote wateren.

Wat ga je doen als Water Expert / Senior Beleidsmedewerker Water?
Je maakt deel uit van het cluster Grote Wateren en zet samen op strategische wijze de koers uit voor de Zuidwestelijke Delta, Rijnmond-Drechtsteden en het IJsselmeergebied. Je werkt samen met je collega’s van DGWB en onze regionale en Rijkspartners aan het uitvoeren en verder brengen van de gebiedsagenda’s en uitvoeringsprogramma’s van deze grote wateren.

Je werkt bij ons op het snijvlak van inhoud en proces, schakelt tussen nationaal en regionaal engeeft het beleid in onze grote wateren vorm. Dit doe je in de volle breedte: van waterkwantiteit (droogte, zoetwater), waterkwaliteit, waterveiligheid tot klimaatbestendigheid. in samenhang met opgaven als natuurontwikkeling, duurzame energieopwekking en verstedelijking en de vele economische functies van onze grote wateren, zoals scheepvaart, visserij en zandwinning.
Je opereert in een breed netwerk en werkt samen met bijvoorbeeld LNV, BZK, OCW, EZK, provincies, gemeenten, waterschappen en maatschappelijke organisaties. Je bent de ‘linking pin’ in het gebiedsproces (zie voor meer informatie https://www.zwdelta.nl/ of Agenda IJsselmeergebied 2050).

Met een integrale blik adviseer je de minister over inhoudelijke, beleidsmatige en bestuurlijke dilemma’s. Je begeleidt besluitvormingsprocessen en treedt op als opdrachtgever vanuit IenW voor opdrachten en projecten die worden uitgevoerd door Rijkswaterstaat, mede-overheden of kennisinstituten.

Enkele voorbeelden van werkzaamheden en projecten in de Zuidwestelijke Delta:

 • Het vervullen van de rol van opdrachtgever en het voorbereiden van besluitvorming over het project Getij Grevelingen. Dit project is gericht op het verbeteren van de waterkwaliteit en het ecologisch systeem door het terugbrengen van beperkt getij op de Grevelingen met de aanleg van een doorlaat in de Brouwerdam;
 • Samenwerken met de regio en stakeholders aan het duurzaam herstellen van het evenwicht tussen veiligheid, economie en ecologie in de Zuidwestelijke Delta, langs de lijnen van het Deltaprogramma, de Programmatische Aanpak Grote Wateren (PAGW), de Kaderrichtlijn Water (KRW) en de Kaderrichtlijn Mariene Strategie (KRM), Natura 2000, de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) en de VlaamsNederlandse Agenda voor de Toekomst van het Scheldeestuarium.

Kortom, in deze functie krijg je de kans om inhoudelijk en strategisch bij te dragen aan de ontwikkeling van ons waterbeleid in onze grote wateren en tegelijkertijd te werken aan concrete projecten. De exacte invulling gebeurt in onderling overleg binnen het team, waarin iedereen zich flexibel opstelt.

Wat verwachten wij van jou?
Je bent een ondernemende beleidsmedewerker die graag inhoudelijk meedenkt op strategisch niveau. Je hebt een gedegen waterachtergrond, goede kennis van zaken en procesmatig ben je goed onderlegd. Communicatief ben je sterk, je bent empathisch en een verbinder. Je toont een duidelijke visie ten aanzien van het beleidsveld en de organisatie.

Je hebt ervaring met programma-management, het opdrachtgeverschap voor uitvoerings- en onderzoeksprojecten op het vlak van waterbeheer, ruimtelijke plannen en klimaatadaptatie. Binnen een breed netwerk schakel je effectief en je bent in staat vroegtijdig knelpunten te signaleren en te agenderen. Met je open houding weet je verbinding te leggen en het belang van de minister te borgen. Hierin stel je je proactief op in de politiek-bestuurlijk sensitieve omgeving.

Functie-eisen

Kennis en ervaring

 • Afgeronde WO-opleiding (bijv Technische Universteit (civiele techniek) of WUR Watermanagemen/-technologie), aangevuld met ruime ervaring in een beleidsmatige omgeving en in een relevant werkveld;
 • Aantoonbare ervaring met het werken op strategisch en tactisch niveau;
 • Aantoonbare ervaring met programmamanagement en opdrachtgeverschap;
 • Ervaring met de rol als trekker van projecten of samenwerkingsverbanden met verschillende (overheids)organisaties en stakeholders;
 • Aantoonbare strategische speler, die goed kan manoeuvreren in een diverse werkomgeving, in intercultureel opzicht en met verschillende belangen groepen;
 • Aantoonabre ervring met het aangaan van partnerschappen waarin complexe vraagstellngen aan bod komen;
 • Uitgebreide en actuele inhoudelijke kennis van het waterdomein.

Jouw strategische ervaring en visie ten aanzien van onze aanpak van ons (water)beleid in de grote wateren zien wij graag terug in je motivatiebrief.

Naast de eisen herken jezelf in de volgende eigenschappen

 • Je bent een authentieke, daadkrachtige persoonlijkheid;
 • Je bent open en transparant in houding en gedrag;
 • Je beschikt over een innovatieve instelling. Kansen zien en kansen grijpen;
 • Je bent in staat zelfstandig te opereren in een politiek-bestuurlijk speelveld en voelt daarin belangen en krachtenvelden goed aan;
 • Je houdt graag de pen vast voor het schrijven van beleidsstukken en nota’s aan de Minister, DT of MT en weet daarbij complexe materie op gestructureerde wijze terug te brengen tot de kern. Dit doe je met plezier en gemak;
 • Kwaliteit heb jij hoog in het vaandel staan;
 • Je bent iemand die van nature in een team floreert;
 • Iemand die zorgdraagt voor inzicht, overzicht en uitzicht.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau: schaal 13
 • Maand­salaris: Min €4.281 – Max. €6.419 (bruto)
 • Dienst­verband: Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur: 2 jaar
 • Maximaal aantal uren per week: 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

 • Interne en Interdepartementale kandidaten met een vast contract behouden dit.
 • De sollicitatiegesprekken staan gepland op 13 september en 16 september.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid 

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie Waterveiligheid, Klimaatadaptatie (WKB) en Bestuur ontwikkelt waterveiligheidsbeleid, houdt regie op uitvoeringsprogramma’s zoals het Deltaprogramma, verbetert de doeltreffendheid van het bestuur, de instrumentatie en de besluitvorming van het waterbeheer. Daarnaast werken we gebiedsgericht aan de Rivieren, de Grote Wateren en aan de klimaatadaptatie in Nederland. Verder stimuleren we kennis en innovatie en verzorgen we de communicatie over het waterbeleid. De afdeling Regie en Innovatie is een van de drie afdelingen binnen de directie WKB en is verantwoordelijk voor de regie op de uitvoering van projecten in het hoofdwatersysteem, het financieren van het waterbeleid, gebiedsgerichte benadering van enkele grote wateren binnen Nederland en kennis en innovatie.

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is een inclusieve organisatie die ruimte biedt aan iedereen. Wij zetten de kracht van diversiteit in om onze doelen te realiseren. Talent als basis, diversiteit als kracht. Naast je kwaliteiten, talenten en motivatie breng je ook jouw leeftijd, geaardheid, culturele achtergrond of arbeidsbeperking mee. Je bent van harte welkom!

IenW zet in op een veilig, bereikbaar en leefbaar Nederland. Daarom werkt het ministerie aan krachtige verbindingen over de weg, spoor, het water en door de lucht. En IenW beschermt tegen wateroverlast, zorgt voor de kwaliteit van lucht, water en bodem en aan het realiseren van een circulaire economie. Zie verder https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-infrastructuur-en-waterstaat


POSITION TYPE

ORGANIZATION TYPE

EXPERIENCE-LEVEL

DEGREE REQUIRED

LANGUAGE REQUIRED