Netherlands nationals: Coördinator Water & Klimaatadaptie

Gemeente Amsterdam

Amsterdam, , NL

De functie

De coordinator/ strategisch adviseur coördineert de taken van het (sub)team Water & Klimaatadaptatie dat onderdeel uitmaakt van het team Groene & Gezonde Stad. Het (sub)team Water & Klimaatadaptatie bestaat momenteel uit 7 personen waarbij het de functie is van de coordinator om het werk te verdelen, de onderlinge verbinding te leggen (zowel binnen het team als naar buiten toe) en de voortgang van werkzaamheden te bewaken. Tevens zal de coordinator/ strategisch adviseur aan inhoudelijke dossiers werken. Deze dossiers zullen gerelateerd zijn aan duurzaamheid en/of ruimte.

De coordinator/ strategisch beleidsadviseur draagt zorg voor werkzaamheden ten behoeve van de uitvoering van het taakveld Water & Klimaatadaptatie. Hierbij valt te denken aan:
Ontwikkelen, uitdragen en borgen van visievorming op gemeentelijke watertaken en het hierbij behorende relatiemanagement;
Het positief en proactief invulling geven aan de nieuw te ontwikkelen werkwijze in het waterdomein;
Het op onderdelen uitvoering geven aan water gerelateerde onderwerpen uit de Omgevingsvisie Amsterdam 2050;

 • Het bestuurlijk en ambtelijk agenderen van (onderdelen van) het thema water;
 • Het coördineren en stroomlijnen van het thema Klimaatadaptatie binnen R&D;
 • Het eerste aanspreekpunt zijn vanuit R&D voor de programmamanager Klimaatadaptatie V&OR. De Directie waar het programmamanagement is belegd;
 • Het op onderdelen uitvoeren van het stedelijk programma Klimaatadaptatie

Wij vragenUitgeklapt

 • WO-op­lei­ding met aan­slui­ting op het werk­veld;
 • Af­fi­ni­teit met het on­der­werp Wa­ter & Kli­maat­adap­ta­tie, er­va­ring op dit vlak is een ver­eis­te;
 • Aan­toon­ba­re er­va­ring bin­nen een amb­te­lij­ke or­ga­ni­sa­tie met een be­stuur­lij­ke link, goed in staat om de ver­bin­ding te leg­gen tus­sen de wen­sen van de wet­hou­der en de te le­ve­ren in­for­ma­tie;
 • Ster­ke com­mu­ni­ca­tie in woord en ge­schrift; goed in staat om te scha­ke­len tus­sen ver­schil­len­de be­lan­gen en daar­bij vast te hou­den aan de in­ge­sla­gen koers;
 • So­ci­a­le vaar­dig­heid met bre­de in­te­res­se in men­sen en in­houd.

CompetentiesUitgeklapt

 • Om­ge­vings­be­wust­zijn
 • Stress­be­sten­dig
 • Re­la­tie­be­heer
 • Ini­ti­a­tief
 • Re­sul­taat­ge­richt­heid
 • Ana­ly­tisch ver­mo­gen

Wij biedenUitgeklapt

 • Een ar­beids­over­een­komst voor de duur van 1 jaar met de mo­ge­lijk­heid op een vast con­tract.
 • Je sa­la­ris is mi­ni­maal € 4.279,- en maxi­maal € 5.872,- bru­to per maand (sa­la­ris­schaal 12) op ba­sis van 36 uren per week.
 • De ge­ne­rie­ke func­tie is Me­de­wer­ker Be­leids­re­a­li­sa­tie F, dit zal je te­rug­zien in het con­tract.
 • Wer­ken in een di­ver­se stad met goe­de be­reik­ba­re lo­ca­ties in Am­ster­dam en de kans je te blij­ven ont­wik­ke­len.
 • Een goed pak­ket se­cun­dai­re ar­beids­voor­waar­den, o.a. op­na­me in het ABP-pen­si­oen­fonds, een maan­de­lijk­se bij­dra­ge in de ziek­te­kos­ten­ver­ze­ke­ring  en een In­di­vi­du­eel Keu­ze­bud­get van 17,05% van jouw jaar­sa­la­ris. Je kunt dit in­zet­ten om bij­voor­beeld ex­tra ver­lo­fu­ren te ko­pen. Voor een over­zicht van alle ove­ri­ge ar­beids­voor­waar­den, klik hier.

De organisatieUitgeklapt

Werken voor Amsterdam betekent werken voor ruim 850.000 Amsterdammers. We zorgen ervoor dat Amsterdam een aantrekkelijke hoofdstad is en blijft. Waar het fijn is om te wonen, te werken en naar school te gaan. Met ruimte voor ondernemers en bezoekers. Werken voor Amsterdam doen we met zo’n 19.000 verschillende collega’s. Die zichzelf steeds weer uitdagen en zich ontwikkelen, om samen met de Amsterdammers het beste voor de stad te doen. Samen, met trots en vooral met hart voor de stad.

Water & Klimaatadaptatie is gepositioneerd bij het team Groene & Gezonde Stad. Dit team maakt onderdeel uit van de afdeling Duurzaamheid bij de directie Ruimte & Duurzaamheid en werkt aan de transitie naar een groene en gezonde stad. Naast het (sub)team Water & Klimaatadaptatie bestaat het team Groen & Gezonde Stad uit het (sub)team Groen en het (sub)team Ecologie & Dieren. De afdeling Duurzaamheid bestaat in totaal uit acht teams.
Het team Groene & Gezonde Stad draagt zorg voor stedelijk beleid dat de leefomgeving van mens, plant en dier verbetert. Wij zorgen voor een mooie, groene, inspirerende, gezonde en aantrekkelijke leefomgeving. Daarmee wordt Amsterdam een prettige en aantrekkelijke stad om in te leven en te verblijven.

Wil je nog meer weten? We laten graag onze medewerkers aan het woord: https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/werkenbij/medewerkers-aan-het-woord.

SollicitatieprocedureUitgeklapt

Heb je belangstelling voor deze functie? Reageer dan uiterlijk 7 juni 2021 via de sollicitatiebutton.

In verband met de richtlijnen van het RIVM, werken onze collega’s waar mogelijk thuis. Word je uitgenodigd voor een eerste gesprek, dan plannen wij vooralsnog een video-gesprek met je in. Wij nemen tijdig contact met je op om de instructies hiervoor met je door te nemen, ruim voordat het gesprek plaatsvindt.

We willen een diverse en inclusieve organisatie zijn, die ruimte biedt aan iedereen. Diversiteit is een kracht die we gebruiken om betere resultaten te halen voor de stad. We streven naar een personeelsbestand dat een afspiegeling is van de beroepsbevolking van Amsterdam, met alle verschillen. Onze vacatures staan open voor iedereen, tenzij in de tekst iets anders staat.
Wil je weten hoe het is om bij ons te werken? Bekijk dan de verhalen van onze medewerkers

Acquisitie stellen we niet op prijs.

Vragen over deze vacatureUitgeklapt

Informatie over deze functie kan worden ingewonnen bij Patrick van Beveren, teamleider Groene & Gezonde Stad. Hij is bereikbaar per mail: [email protected] of telefonisch 06-10714987


POSITION TYPE

ORGANIZATION TYPE

EXPERIENCE-LEVEL

DEGREE REQUIRED