Pro­jek­tledare inom di­rek­t­mark­nads­föring

WaterAid

Stockholm, , SE

Att arbeta för oss är utvecklande, inspirerande och givande och ditt arbete kommer att bidra till att säkerställa att alla människor överallt får tillgång till rent vatten, toaletter och hygien.

Wa­t­erAid befinner sig i en rik­tigt in­tres­sant ex­pan­sions­fas där vi de senaste åren bland an­nat ser en pos­i­tiv in­täk­t­sökn­ing från allmän­heten. Vi vet att våra frå­gor upp­fat­tas än mer rel­e­vanta och ak­tuella idag än för ett år sedan och nu vill vi öka tak­ten yt­terli­gare för att få fler män­niskor en­gager­ade i Wa­t­erAids vik­tiga ar­bete för rent vat­ten, säker san­itet och hy­gien genom att bygga långsik­tiga och lön­samma re­la­tioner.

Nu finns möjlighet att förändra livet för människor varje dag. Vill du ta möjligheten?

I rollen kom­mer du att till­höra In­sam­lingsavdel­nin­gen som består av in­sam­ling gen­te­mot pri­vat­per­soner och in­sam­ling gen­te­mot före­tag. Du ans­varar för att utveckla och förädla våra dr-kam­pan­jer, field­mar­ket­ing kam­panj, för­bät­tra in­sam­lingsan­non­ser­ing, vara en vik­tig kugge i alla våra pri­or­it­er­ade kam­pan­jer un­der året samt med­verka till att ta vår rekry­ter­ing på so­ciala me­dier till nya höjder. Framåt kan det även bli ak­tuellt med an­dra kanaler t ex tv- och ra­diokam­pan­jer. Vi ser en per­son som trig­gas av att följa upp re­sul­tat och analy­sera för att för­fly­tta kam­pan­jer och ak­tiviteter till nästa nivå.

Profil

Vi tror att du som söker har ar­be­tat som pro­jek­tledare i minst fem år med fokus på di­rek­t­mark­nads­föring. Du kanske har ar­be­tat inom prenu­mer­a­tion, kund­lo­jalitet eller på en ideell or­gan­i­sa­tion med att både rekry­tera nya kun­der/​gi­vare, utveck­lat ar­betet med att öka lo­jalitet och lön­samhet bland befintliga kun­der/​gi­vare samt ar­be­tat sys­tem­a­tiskt med att testa olika idéer, kanaler och metodiker. Vi ser gärna att du är en nog­grann, sys­tem­a­tisk och ny­fiken per­son som ständigt tänker utveck­ling och möj­ligheter. Vi tror att du har ar­be­tat i en in­ter­na­tionell miljö och har ett pro­fes­sionellt förhåll­ningssätt till att ar­beta inom den ideella sek­torn dvs du står bakom våra värderingar och mål­bild, men har ett kom­mer­siellt driv som re­sul­terar i mer pen­gar till män­niskor som lever i de allra fat­ti­gaste samhäl­lena.

Goda kun­skaper i en­gel­ska och sven­ska är ett krav för tjän­sten.

Förutsättningar kring tjänsten

Wa­t­erAid vill vara en ar­bet­splats som är at­trak­tiv för alla, efter­som vi tror att en vari­a­tion av per­spek­tiv, er­faren­heter och bak­grund gör oss ännu starkare. Vi välkom­nar alla in­tresser­ade att söka, oavsett kön, et­nisk till­hörighet och re­li­gion eller an­nan tro­supp­fat­tning, funk­tion­sned­sät­tning, sex­uell läg­gn­ing, kön­si­d­en­titet och kön­sut­tryck, och/​eller ålder, och även om du inte matchar allt i vår lista ovan.

Tjän­sten är 100 %. Till­träde en­ligt öv­eren­skom­melse. Provanställ­ning 6 må­nader, med efter­föl­jande tillsvi­dare­anställ­ning. Wa­t­erAid Sverige har kollek­ti­vav­tal.

Din ar­bet­splats är på Wa­t­erAids kon­tor i Solna, men vi tilläm­par ar­bete hemifrån un­der pan­demin.

Ansökan

Wa­t­erAid är en dy­namisk ar­bet­splats som er­b­juder en spän­nande och hän­delserik ar­betsmiljö. Att ar­beta för oss är utveck­lande, in­spirerande och gi­vande och ditt ar­bete kom­mer att bidra till att säk­er­ställa att alla män­niskor över­allt får till­gång till rent vat­ten, toalet­ter och hy­gien. 

Wa­t­erAid vill vara en ar­bet­splats som är at­trak­tiv för alla, efter­som vi tror att en vari­a­tion av per­spek­tiv, er­faren­heter och bak­grund gör oss ännu starkare. Vi välkom­nar alla in­tresser­ade att söka, oavsett kön, et­nisk till­hörighet och re­li­gion eller an­nan tro­supp­fat­tning, funk­tion­sned­sät­tning, sex­uell läg­gn­ing, kön­si­d­en­titet och kön­sut­tryck, och/​eller ålder, och även om du inte matchar allt i vår lista ovan. 

Tjän­sten är 100 %. Till­träde en­ligt öv­eren­skom­melse. Provanställ­ning 6 må­nader, med efter­föl­jande tillsvi­dare­anställ­ning. Wa­t­erAid Sverige har kollek­ti­vav­tal.

Din ar­bet­splats är på Wa­t­erAids kon­tor i Solna, men vi tilläm­par ar­bete hemifrån un­der pan­demin.

. In­ter­vjuer sker lö­pande och tjän­sten kan komma att till­sät­tas in­nan sista an­sökn­ings­dag.

Läs mer om WaterAid på www.wateraid.se. För frågor om tjänsten kontakta Miriam Isaksson, Ansvarig Privat Insamling, via mail [email protected], via telefon 08-677 30 17.

Facklig företrädare Unionen: Lisa Fyrhammar, [email protected], 08-677 30 38


POSITION TYPE

ORGANIZATION TYPE

EXPERIENCE-LEVEL

LANGUAGE REQUIRED

IHE Delft Institute for Water Education - MSc in Water and Sustainable Development