Netherlands nationals: Adviseur Water

Gemeente Amsterdam

Amsterdam, , NL

Het aantal opgaven in de openbare ruimte neem toe. Naast een woningbouwopgave is er ook een opgave voor energietransitie, een circulaire aanpak en klimaatadaptatie. Als adviseur Water adviseer je over grondwater, hemelwater (Rainproof), oppervlaktewater en hun onderlinge relaties. Ook leg je de link met klimaatadaptatie: hoe draagt het watersysteem bij aan een groene stad en het voorkomen van droogte en hittestress? Om al deze opgaven te realiseren in de openbare ruimte én private ruimte, is een integrale aanpak tussen bovengrond en ondergrond nodig.

 

De functie

Dit ga je doen

Als adviseur Water werk je in multidisciplinaire projectteams, waarbij je niet schroomt om urgenties op het gebied van water en klimaatadaptatie in een vroeg stadium aan te kaarten. Hierbij heb je oog voor duurzame en innovatieve water-oplossingen. Maar je kunt ook goed samenwerken met ontwerpers en specialisten om het water een goede plek te geven in het project. Ook ben je niet bang om projectoverstijgend te denken, water houdt zich immers niet aan projectgrenzen, of een thema op te pakken waar de stad Amsterdam baat bij heeft. Je werkt als adviseur Water bij het Ingenieursbureau (IB) vanuit de vakgroep Water binnen de afdeling Water, Groen en (leef) Milieu (WGM). Meedenken met gebiedsontwikkelingen is jouw kerntaak. Over het algemeen zet je jouw meegebrachte kennis in voor stadsbrede tot kavelspecifieke vraagstukken. Je formuleert vanaf de vroegste planfasen adviezen in stedelijk (grond)water, doet geohydrologische analyses, variërend van eenvoudige handberekeningen tot een uitgebreide gebiedsmodellering.

De focus van jouw werkzaamheden zal voor het grootste deel op Amsterdam Noord liggen. Amsterdam Noord ontwikkelt zich in een vlot tempo. Zo wordt het gebied rondom Station Noord van de Noord/Zuidlijn een nieuw stedelijk centrum voor Amsterdam met veel woningen en verschillende voorzieningen. Daarnaast is er een aantal buurten (o.a. Buiksloterham, Hamerkwartier) die worden getransformeerd van industriegebied naar een grootstedelijke woonwijk waar ook gewerkt kan worden. Tussen de ‘grote’ ontwikkelingslocaties liggen bestaande wijken, die ook aandacht vragen. Kenmerkend in Noord zijn wijken die op houten palen of staal zijn gefundeerd. In een aantal wijken (Tuindorp Oostzaan, Van der Pekbuurt) wordt grondwater- en hemelwateroverlast ervaren, waar niet altijd een eenduidige oplossing voor klaar ligt.

Wij vragenUitgeklapt

Dit is jouw kracht

 • Op­stel­len van wa­ter­toet­sen als on­der­bou­wing van (ruim­te­lij­ke) plan­nen;
 • Ad­vi­se­ren en rap­por­te­ren over de ruim­te­lij­ke im­pact van (grond)wa­ter­maat­re­ge­len, in sa­men­spraak met de ruim­te­lijk ont­wer­pers. On­der meer ad­vies over ge­schik­te lo­ca­ties voor de wa­ter­com­pen­sa­tie voor de ver­har­dings­toe­na­me van ge­bieds­ont­wik­ke­lin­gen en in­fra­struc­tu­re­le pro­jec­ten;
 • Ad­vi­se­ren over kli­maat­adap­ta­tie;
 • De tech­ni­sche uit­wer­king en di­men­si­o­ne­ring van de wa­ter­maat­re­ge­len in de ont­werp­fa­se, zo­als een drai­na­ge­sys­teem, een wa­ter­gang of een in­fil­tra­tie­sys­teem, on­der­bouwd door (hy­drau­li­sche) be­re­ke­nin­gen;
 • Uit­zet­ten van (veld)werk bij der­den;
 • Be­ge­lei­den van- of ad­vi­se­ren over wa­ter ge­re­la­teer­de werk­zaam­he­den in de uit­voe­rings­fa­se, zo­als bron­be­ma­lin­gen in­clu­sief hun in­vloed op de om­ge­ving;
 • Aan­vra­gen van com­plexe wa­ter­ver­gun­nin­gen;
 • Ad­vi­se­ren van in­ter­ne Pro­ject­lei­ders.

Persoonlijke ontwikkeling

Persoonlijke ontwikkeling en vakinhoudelijke innovatie staan binnen team WGM hoog in het vaandel. Afhankelijk van jouw achtergrond, ambities en ontwikkelingen binnen de gemeente zijn er diverse mogelijkheden om op bepaalde typen projecten of vakinhoudelijke aspecten/innovaties te focussen dan wel verder te ontwikkelen.

Verder heb je

 • Mi­ni­maal een op­lei­ding in de (Geo)Hy­dro­lo­gie op wo-ni­veau of rui­me re­le­van­te er­va­ring in com­bi­na­tie met een hbo-op­lei­ding ;
 • Min­stens 3 – 5 jaar re­le­van­te werk­er­va­ring met ste­de­lij­ke wa­ter­ad­vi­se­ring;
 • Ken­nis van grond­wa­ter, he­mel­wa­ter en kli­maat­adap­ta­tie in de ste­de­lij­ke om­ge­ving;
 • Er­va­ring met grond­wa­ter­mo­del­le­ring (Mi­cro­fem/​Mod­flow) en an­de­re wa­ter-ge­re­la­teer­de be­re­ke­nin­gen;
 • Er­va­ring met GIS;
 • Ken­nis over grond­wa­ter­ver­ont­rei­ni­gin­gen en ge­bieds­ge­richt grond­wa­ter­be­heer is een pré;
 • Er­va­ring in hy­dro­dy­na­mi­sche mo­del­le­ring (SO­BEK/​In­fo­works ICM) is een pré;
 • Ken­nis van wa­ter­kwa­li­teit is een pré;
 • Uit­ste­ken­de be­heer­sing van de Ne­der­land­se taal, zo­wel in woord en ge­schrift.

CompetentiesUitgeklapt

 • Ana­ly­tisch ver­mo­gen
 • Om­ge­vings­be­wust­zijn
 • Klant­ge­richt
 • Sa­men­wer­ken
 • Pro­ac­tief

Wij biedenUitgeklapt

 • Aan­stel­ling bin­nen het In­ge­ni­eurs­bu­reau, in al­ge­me­ne dienst van de Ge­meen­te Am­ster­dam. In­scha­ling is af­han­ke­lijk van ken­nis en er­va­ring en be­draagt tus­sen de €2.973,- en maxi­maal € 4.831,- (schaal 10 – 10a) bru­to per maand, op ba­sis van 36 uur per week;
 • Een goed pak­ket se­cun­dai­re ar­beids­voor­waar­den, met on­der meer op­na­me in het ABP-pen­si­oen­fonds en een maan­de­lijk­se bij­dra­ge aan je ziek­te­kos­ten­ver­ze­ke­ring;
 • De mo­ge­lijk­heid om thuis te wer­ken en zelf je werk­tij­den in te de­len, voor een goe­de ba­lans tus­sen werk en pri­vé. Dit ge­beurt al­tijd in over­leg;
 • Een in­di­vi­du­eel keu­ze­bud­get om ex­tra ver­lo­fu­ren mee te ko­pen, op­lei­din­gen van te be­ta­len of te la­ten uit­be­ta­len in de vorm van ex­tra in­ko­men;
 • Com­plexe, af­wis­se­len­de werk­zaam­he­den en een plek in een col­le­gi­aal, di­vers team waar­bin­nen ie­der­een zijn iden­ti­teit en ei­gen­heid be­houdt;
 • Uit­ste­ken­de op­lei­dings- en ont­wik­ke­lings­mo­ge­lijk­he­den zo­als of­fi­ce­trai­nin­gen, mind­ful­ness en vak­spe­ci­a­lis­ti­sche op­lei­din­gen. Een goed pak­ket se­cun­dai­re ar­beids­voor­waar­den, o.a. op­na­me in het ABP-pen­si­oen­fonds, een maan­de­lijk­se bij­dra­ge in de ziek­te­kos­ten­ver­ze­ke­ring  en een In­di­vi­du­eel Keu­ze­bud­get van 17,05% van jouw jaar­sa­la­ris. Je kunt dit in­zet­ten om bij­voor­beeld ex­tra ver­lo­fu­ren te ko­pen. Voor een over­zicht van alle ove­ri­ge ar­beids­voor­waar­den, klik hier.

De organisatieUitgeklapt

Werken voor het Ingenieursbureau van de gemeente Amsterdam betekent bijna letterlijk werken in de achtertuin van haar eigenzinnige bewoners. Je werkt in een complexe stedelijke omgeving met veel stakeholders en botsende belangen, waarin je uitgedaagd wordt om te bouwen op je ervaring en nieuwe dingen uit te proberen. Je kunt fietsen door je eigen projectgebied en het project zien vorderen.

Energietransitie, klimaatadaptatie, mobiliteitstransitie, een snel groeiende stad die vraagt om veilige infrastructuur, een leefbare openbare ruimte en een enorme opgave om de bestaande stad in stand te houden. Het Ingenieursbureau van de gemeente Amsterdam werkt aan deze opgave met bijna 900 professionals in eigen dienst en circa 300 ingehuurde collega’s. Van constructeurs en hydrologen, tot werkvoorbereiders en projectleiders, van directievoerders en planners, tot risico-analisten en innovatie-aanjagers. Zij werken aan de sprong over het IJ, land maken voor IJburg, de instandhouding van kilometers walmuur en de inrichting van honderden straten en vele gebiedsontwikkelingen. Meer weten? www.amsterdam.nl/ingenieursbureau.

We bouwen aan kennisnetwerken met onze partners, zowel binnen als buiten de organisatie. Het Ingenieursbureau is heel plat georganiseerd, wat wil zeggen dat je de ruimte krijgt om bijvoorbeeld zelf een kennisvakgroep op te richten of een ontwikkeling van buiten naar binnen te halen als je ziet dat dit belangrijk is voor de stad. Nieuwe samenwerkingen aangaan, pilots draaien en aan de lat staan voor je eigen ontwikkeling – dat kan allemaal bij het Ingenieursbureau!

Team Water, Groen en (leef) Milieu (WGM)

Het team WGM richt zich op de vakgebieden van water, groen, milieu, klimaatadaptatie, geotechniek, bodem, sloop en duurzaamheid. We leveren integrale adviezen, in alle planfasen van idee tot en met uitvoering. We werken daarbij in een complexe omgeving met vele partijen. Deze functie valt in de vakgroep Water, waar je samen met circa tien andere adviseurs/specialisten op het gebied van stedelijk water en klimaatadaptatie aan de openbare ruimte werkt.

SollicitatieprocedureUitgeklapt

Wil je werken voor het grootste gemeentelijke Ingenieursbureau en zelf de leukste projecten uitvoeren – van Zuidas tot Buiksloterham en van de brug over het IJ tot het Sloterpark? Reageer dan uiterlijk 29 april 2021 via de sollicitatiebutton.

In verband met de richtlijnen van het RIVM, werken onze collega’s waar mogelijk thuis. Word je uitgenodigd voor een eerste gesprek, dan plannen wij vooralsnog een video-gesprek met je in. Wij nemen tijdig contact met je op om de instructies hiervoor met je door te nemen, ruim voordat het gesprek plaatsvindt.

We willen een diverse en inclusieve organisatie zijn, die ruimte biedt aan iedereen. Diversiteit is een kracht die we gebruiken om betere resultaten te halen voor de stad. We streven naar een personeelsbestand dat een afspiegeling is van de beroepsbevolking van Amsterdam, met alle verschillen. Onze vacatures staan open voor iedereen, tenzij in de tekst iets anders staat.
Wil je weten hoe het is om bij ons te werken? Bekijk dan de verhalen van onze medewerkers

Acquisitie stellen we niet op prijs. #LI-POST

 

Vragen over deze vacatureUitgeklapt

Bij vragen over de vacature kunt u contact opnemen met Baukje Dijkstra, Adviseur Water, bereikbaar via: [email protected] en 06-12354861

Vragen over de sollicitatieprocedure? Stel ze aan Bas van Veen, Recruiter bereikbaar via 06-27262015 en [email protected]


POSITION TYPE

ORGANIZATION TYPE

EXPERIENCE-LEVEL

DEGREE REQUIRED

LANGUAGE REQUIRED

IHE Delft Institute for Water Education - MSc in Water and Sustainable Development