An­a­lytisk och strate­gisk pol­icy

WaterAid

, , SE

Vill du arbeta för att alla människor ska ha tillgång till rent vatten, toaletter och hygien till 2030? Vi förstärker vårt policy- och påverkansarbete och söker nu en analytisk och strategisk chef med breda kunskaper om hållbar utveckling. Detta är en roll för dig som vill ha chefsansvar utan att behöva släppa det strategiska och utåtriktade påverkansarbetet. Du deltar i federationens globala arbete och samarbetar med kollegor över hela världen. Du är placerad i ledningsgruppen och bidrar till hela organisationens framgång och utveckling.

Din roll

Wa­t­erAid Sverige/​Nor­den är del av en global or­gan­i­sa­tion med verk­samhet i 34 län­der. Som pol­icy- och påverkan­schef ans­varar du för att till­sam­mans med kol­le­gor i an­dra medlem­slän­der utar­beta global pol­icy och om­vandla den till sven­skt påverkansar­bete. 

Du leder en liten avdel­ning med fyra yt­terli­gare medar­betare. Pol­icy- och påverkansar­betet är un­der upp­byg­gnad och du kom­mer att fort­sätta ar­betet med att strate­giskt utveckla avdel­nin­gens ar­bete, både vad gäller in­nehåll och ar­bets­former. 

Du deltar ak­tivt i det dagliga ar­betet med pol­icy- och påverkansar­bete, rep­re­sen­terar or­gan­i­sa­tio­nen i ex­terna sam­man­hang i Sverige, Nor­den och in­ter­na­tionellt, leder och kvalitetssäkrar teamets ar­bete samt bidrar med eget analys- och skri­var­bete.

Du sit­ter i led­nings­grup­pen och ans­varar till­sam­mans med övriga avdel­ningschefer för hela or­gan­i­sa­tio­nens styrn­ing, ar­be­tar nära gen­er­alsekreter­aren och rap­porterar till henne.

Personliga egenskaper och kvalifikationer

 • Relevant akademisk examen.
 • Trygg och erfaren personalledande chef, med intresse och kunskap om allt som hör till ett modernt och gott ledarskap.
 • Gedigna erfarenheter av policy- och påverkansarbete inom idéburen verksamhet, gentemot regering, riksdag och på EU-nivå. 
 • Stort nätverk inom politik, civilsamhälle och näringsliv.
 • Mycket goda kunskaper om Agenda 2030, mänskliga rättigheter och hållbar utveckling.
 • Mycket god analytisk och strategisk förmåga.
 • Gedigen erfarenhet av representation på hög nivå. Du är en skicklig föreläsare och har god presentationsförmåga. 
 • Du kommunicerar på ett tydligt, diplomatiskt och lyhört sätt, och är van att samarbeta och förhandla med kollegor från hela världen.
 • Skriver mycket väl på svenska, är van att skriva allt ifrån analytiska rapporter till slagkraftiga debattartiklar, och är van att kvalitetssäkra andras skriftliga leveranser. Arbetar obehindrat på engelska (båda språken kommer att användas som dagligt arbetsspråk).

Det är också meriterande om du har

 • Erfarenhet av att arbeta med policy- och påverkansarbete inom en global organisation, där policy ska utarbetas gemensamt och därefter omvandlas till nationell kontext.
 • Kunskap om något eller några av följande områden:
  – vatten, sanitet och hygien;
  – jämställdhet;
  – hälsa;
  – klimat och klimatanpassning;
  – näringslivets hållbarhetsarbete.
 • Erfarenhet från internationell biståndsverksamhet och skärningen mellan programverksamhet och påverkansarbete, samt mellan insamling och påverkansarbete.
 • Erfarenhet av att sitta i ledningsgrupp.
 • Erfarenhet av politiskt arbete, exempelvis åt ett parti eller på regeringskansliet.
 • Erfarenhet av arbete med press och PR.

Wa­t­erAid är en dy­namisk ar­bet­splats som er­b­juder en spän­nande och hän­delserik ar­betsmiljö. Att ar­beta för oss är utveck­lande, in­spirerande och gi­vande och ditt ar­bete kom­mer att bidra till att säk­er­ställa att alla män­niskor över­allt får till­gång till rent vat­ten, toalet­ter och hy­gien. 

Wa­t­erAid vill vara en ar­bet­splats som är at­trak­tiv för alla, efter­som vi tror att en vari­a­tion av per­spek­tiv, er­faren­heter och bak­grund gör oss ännu starkare. Vi välkom­nar alla in­tresser­ade att söka, oavsett kön, et­nisk till­hörighet och re­li­gion eller an­nan tro­supp­fat­tning, funk­tion­sned­sät­tning, sex­uell läg­gn­ing, kön­si­d­en­titet och kön­sut­tryck, och/​eller ålder, och även om du inte matchar allt i vår lista ovan. 

Tjän­sten är 100 %. Till­träde en­ligt öv­eren­skom­melse. Provanställ­ning 6 må­nader, med efter­föl­jande tillsvi­dare­anställ­ning. Wa­t­erAid Sverige har kollek­ti­vav­tal.

Din ar­bet­splats är på Wa­t­erAids kon­tor i Solna, men vi tilläm­par ar­bete hemifrån un­der pan­demin.

Läs mer om WaterAid på www.wateraid.se. För frågor om tjänsten kontakta Anna Nilsdotter, generalsekreterare/Chief Executive, [email protected]. Om möjligt rekommenderar vi frågor per mejl.

Facklig företrädare Unionen: Lisa Fyrhammar, [email protected], 08-677 30 38


POSITION TYPE

ORGANIZATION TYPE

EXPERIENCE-LEVEL

DEGREE REQUIRED

LANGUAGE REQUIRED

IHE Delft Institute for Water Education - MSc in Water and Sustainable Development