Adviseur Klimaat (adaptatie) en Water

Municipality of Amsterdam

Amsterdam, , NL

Niet te nat, niet te heet en ook niet te droog; zo zien wij Amsterdam graag vanuit de invalshoek klimaatadaptatie. Echter, dit is niet het enige wat men verlangt van de stad. Amsterdam moet natuurlijk ook klimaatneutraal, duurzaam, autoluw en toegankelijk zijn. Hoe zorgen we ervoor dat de stad klimaatadaptief wordt ingericht en tegelijkertijd ook al die andere functies kan blijven vervullen? Aan die uitdaging wil jij gaan werken.

De functie

Dit ga je doen

Als adviseur Klimaatadaptatie en Water werk je bij het Ingenieursbureau (IB) vanuit de afdeling Water, Groen en (leef) Milieu (WGM) aan een ruim scala projecten; variërend van kleine herinrichtingen tot aan gebiedsontwikkelingen en stadsbrede strategieën. Je levert vanuit jouw vakgebied input aan projecten en bent in staat verbanden met ander vakgebieden te leggen. Deze projecten bevinden zich vaak op het snijvlak van civiele techniek, hydrologie, meteorologie en ruimtelijke ordening.

Dit is jouw kracht

Op dit moment is met name behoefte aan een adviseur die ruime ervaring heeft met het waterrobuust/Rainproof inrichten van de stad en ervaring met het hittebestendig inrichten. Daarbij vragen opdrachtgevers niet alleen welke maatregelen hun projectgebied klimaatadaptief maken, maar willen ook geholpen worden bij het bepalen van welke beleids- dan wel procesmatige stappen daarvoor noodzakelijk zijn. Daarbij is het vaak noodzakelijk, bijvoorbeeld door middel van presentaties, collega’s te overtuigen betreft de urgentie van klimaatadaptief inrichten. De volgende projecten geven een beeld van de projecten waar je mogelijk bij betrokken wordt:

 • Ad­vi­se­ren van de ont­werp­teams (ste­den­bouw­kun­di­ge en land­schaps­ar­chi­tec­ten) open­ba­re ruim­te Am­stel-Stad, zie htt­ps://​www.am­ster­dam.nl/​pro­jec­ten/​am­stel3/;
 • Op­stel­len van richt­lij­nen en voor­beel­den van kli­maat­adap­tie­ve maat­re­ge­len voor het Am­ster­dam­se Hand­boek Kli­maat­adap­ta­tie;
 • Ana­ly­se­ren van stresstes­ten op het ge­bied van wa­ter­over­last, hit­te, droog­te en over­stro­min­gen;
 • Bij­dra­ge le­ve­ren aan de stads­bre­de ri­si­co­di­a­lo­gen op het ge­bied van kli­maat­adap­ta­tie;
 • Ont­wer­pen van kli­maat­adap­tie­ve maat­re­ge­len voor de ge­bieds­ont­wik­ke­ling om en na­bij het NDSM ter­rein, zie htt­ps://​www.am­ster­dam.nl/​pro­jec­ten/​ndsm-werf/;
 • Quicks­cans op het ge­bied van kli­maat­adap­ta­tie op­stel­len voor ge­bieds­ont­wik­ke­lin­gen om ri­si­co’s en kan­sen in kaart te bren­gen;
 • In­put le­ve­ren aan het kop­pel­kan­sen tra­ject Wa­ter, ener­gie en ci­cu­la­ri­teit, zie htt­ps://​www.ken­nis­ac­tie­wa­ter.nl/​co-cre­a­tie-tra­jec­ten/​kop­pel­kan­sen/;
 • Wit­te de With­straat her­in­rich­ten naar een groe­ne en Rain­p­roof fiets­straat, zie htt­ps://​stem­van­west.am­ster­dam.nl/​ar­ti­kel/​154.

De bovenstaande opsomming geeft slechts een klein aantal voorbeelden van de projecten waar je als adviseur aan zou kunnen werken. Persoonlijke ontwikkeling en vakinhoudelijke innovatie staan binnen team WGM hoog in het vaandel. Afhankelijk van je achtergrond, ambities en ontwikkelingen binnen de gemeente bestaan de mogelijkheden je op bepaalde type projecten of vakinhoudelijke aspecten/innovaties te focussen dan wel ontwikkelen.

Verder heb je

 • Een af­ge­ron­de op­lei­ding (hbo en/​of aca­de­misch) in de rich­ting van bij­voor­beeld (geo)hy­dro­lo­gie, sustai­na­ble de­vel­op­ment, ci­vie­le tech­niek, ste­den­bouw, land­schaps­ar­chi­tec­tuur en af­fi­ni­teit met wa­ter en/​of kli­maat­adap­ta­tie in de ste­de­lij­ke om­ge­ving;
 • Min­stens 3 – 5 jaar re­le­van­te werk­er­va­ring in een ver­ge­lijk­ba­re rol en or­ga­ni­sa­tie;
 • In­te­res­se in de ver­schil­len­de op­ga­ven voor de stad en met name de kli­maat ge­re­la­teer­de, wat ook in­houdt dat je op de hoog­te bent van de laat­ste ont­wik­ke­lin­gen en deze ken­nis goed kan over­dra­gen;
 • Af­fi­ni­teit met het wer­ken bin­nen een mul­ti­dis­ci­pli­nai­re pro­ject­team waar­bij je je niet schroomt om ur­gen­ties aan te kaar­ten;
 • Er­va­ring met GIS pro­gram­ma­tuur en ken­nis en/​of er­va­ring met grond­wa­ter/​he­mel­wa­ter/​hit­te mo­del­len.

POSITION TYPE

ORGANIZATION TYPE

EXPERIENCE-LEVEL

DEGREE REQUIRED

LANGUAGE REQUIRED

IHE Delft Institute for Water Education - MSc in Water and Sustainable Development