Netherlands nationals: Programmamanager Water en Bodem

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

The Hague, Netherlands 🇳🇱

Functie­omschrijving

Klimaatverandering stelt Nederland voor belangrijke keuzes. Het regeerakkoord geeft aan dat water en bodem sturend moeten zijn bij ruimtelijke keuzes. Het is aan het DG Water en Bodem om hier invulling aan te geven. Waar geven we invulling aan de woningbouwopgave, en hoe doen we dat klimaatbestendig. Gaan we door met het verlagen van het waterpeil in veenweidegebieden, met als effect bodemdaling, CO2 uitstoot en steeds hogere beheerskosten. De toename van extreem weer en zeespiegelstijging vraagt ruimte voor wateropvang en piekberging. Heb je belangstelling voor deze vraagstukken, dan zit je als programmamanager Water en Bodem bij de afdeling Klimaatadaptatie en Bestuur op je plek!

Het programma heeft als doel om vanuit het water- en bodemsysteem kaders en randvoorwaarden te ontwikkelen die worden toegepast bij ruimtelijke planvorming. Dit betekent dat de kaders en randvoorwaarden worden ingebracht bij beleidstrajecten van andere departementen. Hierbij is het belangrijk goed aangehaakt te zijn bij de beleidsmatige ontwikkelingen en te zorgen dat er tijdig inbreng geleverd wordt.

Als programmanager zorg je voor de organisatie van het programma en de taakverdeling in het team (met bredere deelname vanuit DGWB). Daarnaast is het van belang het afstemmingproces binnen DGWB goed te organiseren, aangezien het programma raakt aan alle beleidsonderdelen. De voorstellen moeten worden afgestemd met andere departementen, andere overheden, de leden van het Bestuurlijk Overleg Water en Bestuurlijk Overleg Bodem, en andere betrokkenen.
We zoeken hiervoor een ervaren programmamanager die organisatorisch sterk is en oog heeft voor de partners in het netwerk.

Je staat niet alleen voor deze uitdagende opgave. Je komt terecht in een enthousiast team met grote ambities. Dit beleidsterrein is dynamisch en volop in beweging, dus het biedt volop kansen om je te ontwikkelen.

Functie-eisen

  • Ruime ervaring in een beleidsmatige omgeving en in een relevant werkveld;
  • Je hebt ruime ervaring als programma manager in een complexe omgeving (zowel intern als extern).

Naast deze eis herken jij jezelf in de volgende eigenschappen

  • Je bent politiek-bestuurlijke sensitief;
  • Je hebt ervaring met het genereren van doorbraken bij complexe beleidsopgaven, je gebruikt hierbij zowel proces- als inhoudelijke interventies;
  • Je bent een goede teamspeler en netwerker en werkt vanuit de overtuiging dat je samen verder komt, met aantoonbare ervaring om verschillende niveaus (ambtelijk en bestuurlijk) te verbinden;
  • Je bent resultaat- en doelgericht. Je doet voorstellen waarvan je de haalbaarheid van goed inschat.

Arbeids­voorwaarden

  • Salaris­niveau schaal 14
  • Maand­salaris Min €4.927 â€“ Max. €7.237 (bruto)
  • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
  • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Meer over de functiegroep Project-/Programmamanager

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid 

Meer over jouw toekomstige afdeling

Je werkt binnen de directie Waterveiligheid, Klimaatadaptatie en Bestuur van het directoraat-generaal Water en Bodem. Als directie staan we aan de lat voor het ontwikkelen en in stand houden van een veilig en toekomstbestendig watersysteem. Hierbij richten we ons op het ontwikkelen van waterveiligheidsbeleid en het houden van de regie op uitvoeringsprogramma’s, zoals het Hoogwaterbeschermingsprogramma en het Deltaprogramma. Daarnaast dragen we bij een de verbeterde doeltreffendheid van het bestuur, instrumentatie als waterveiligheidsnormen en de besluitvorming van het waterbeheer. Verder werken we gebiedsgericht aan de grote wateren en aan de klimaatadaptatie in Nederland. Ook steken we energie in kennis en innovatie, onder meer via onderzoeksprogramma’s en de topsector Water. Een belangrijke taak is ook de rapportage en communicatie over het waterbeleid.

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

IenW zet in op een veilig, bereikbaar en leefbaar Nederland. Daarom werkt het ministerie aan krachtige verbindingen over de weg, spoor, het water en door de lucht. En IenW beschermt tegen wateroverlast, zorgt voor de kwaliteit van lucht, water en bodem en aan het realiseren van een circulaire economie. Zie verder https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-infrastructuur-en-waterstaat

Talent als basis, diversiteit als kracht
IenW is een inclusieve organisatie. Een organisatie die ruimte biedt aan iedereen en die de kracht van de diversiteit van medewerkers gebruikt om samen betere resultaten te halen voor Nederland. Inclusief betekent dat iedereen zich betrokken en gewaardeerd voelt; niet ondanks, maar dankzij de verschillen. Daarom nodigen we alle kandidaten die aan de in deze vacature gestelde eisen kunnen voldoen nadrukkelijk uit om te solliciteren.


POSITION TYPE

ORGANIZATION TYPE

EXPERIENCE-LEVEL

LANGUAGE REQUIRED