Netherlands nationals: Senior beleidsmedewerker Zoetwater

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

The Hague, Netherlands 🇳🇱

Functie­omschrijving

Beschrijving van de functie
Het klimaat verandert! De droge zomers van 2018, 2019 en 2020 en nu ook het droge voorjaar van 2022 maken duidelijk dat de beschikbaarheid van voldoende water in alle delen van Nederland niet vanzelfsprekend is. Rijk en regio werken intensief samen om Nederland weerbaar te maken tegen watertekorten en droogte. Wij zijn op zoek naar een senior beleidsmedewerker Zoetwater – met standplaats Den Haag – die gaat werken aan het waterrobbuust maken van Nederland, nu en in de toekomst!

De directie Waterkwaliteit, Ondergrond en Marien (WOM) staat aan de lat voor een groot aantal politiek-bestuurlijke acties op het gebied van waterkwaliteit en waterbeschikbaarheid, waaronder het Deltaprogramma Zoetwater. Nederland weerbaar maken tegen watertekorten en droogte. Dat is het doel van het Deltaprogramma Zoetwater (DPZW). Met beleid, met ambities en met een stevig uitvoeringsprogramma dat loopt. Het beleid staat in grote lijnen, de vertaling naar concrete regionale ambities is volop aan de gang. Tegelijkertijd zijn we bijna klaar met de maatregelen fase 1 (ruim 400 mln in 2016-2021) en zijn we net gestart met de maatregelen fase 2 (800 mln in 2022-2027).

Wat ga je doen
Als senior beleidsmedewerker Zoetwater, bij de directie Waterkwaliteit, Ondergrond en Marien, stuur je dus op ideevorming en uitvoering, een krachtige combinatie.
De werkzaamheden binnen het team zoetwater zijn veelzijdig en afwisselend. Door de droge zomers van 2018, 2019 en 2020 is ons werk in het middelpunt van de belangstelling gekomen met veel politieke en bestuurlijke aandacht en een grote maatschappelijke betrokkenheid vanuit landbouw, natuur, drinkwater en scheepvaart. Samen met de waterschappen, provincies, Rijkswaterstaat, en de Deltacommissaris, zijn we concreet bezig met het uitvoeren en vormgeven van maatregelen in heel Nederland. Duurzaamheid en circulariteit spelen daarbij een grote rol. De concretisering van water en bodem als basis in de ruimtelijke inrichting vraagt daarbij volop aandacht van het team, met name in de verbinding met het Nationaal Programma Landelijk Gebied.

In het DPZW-team werken ongeveer 15 collega’s van DGWB, RWS, waterschappen, provincies, en de staf Deltacommissaris intensief samen aan het aansturen van het lopende uitvoeringsprogramma, het nadenken over het nieuwe uitvoeringsprogramma daarna, het verder in kaart brengen van de zoetwaterbeschikbaarheid en het kennisprogramma. Bij RWS en de regio’s werkt een veelvoud aan collega’s aan de regionale invulling.

In het werk aan Zoetwater zitten veel raakvlakken met andere programma’s en opgaven. Je werkt in samenhang met met programma’s op gebied van water (waterveiligheid, waterkwaliteit, ruimtelijke adaptatie, drinkwater) en ruimtelijke programma’s (zoals in het landelijk gebied met specifieke aandacht voor bijvoorbeeld hoge zandgronden en veenweiden). Je werkt actief mee om bodem en water als sturend principe voor de ruimtelijke ordening te concretiseren. Ook liggen er relaties met het Nationaal Programma Landelijk Gebied.
Je werkt aan de concretisering van het doel om Nederland in 2050 waterrobuust te maken en aan de kennisagenda en het kennisnetwerk zoetwater. Een watersysteemverkenning moet voorzetten gaan geven voor de langere termijn zoetwateropgaven in Nederland. En je springt in bij ad hoc klussen, vaak in de politieke actualiteit: op dit moment droogte, maar ook als het gaat om zaken als het watergebruik van grote datacenters.

Kortom, een afwisselende functie waarin korte termijn en lange termijn, beleid en uitvoering samenkomen in een maatschappelijk zeer relevant thema. Wil jij meewerken aan een duurzaam en waterrobuust Nederland? Dan is dit je kans!

Functie-eisen

Kennis en ervaring

 • Je hebt ervaring in het coördineren en aansturen van beleidsdossiers en je kan hier zelfstandig in opereren Ă©n je weet tijdig op te schalen.
 • Je hebt ervaring met projectmatig werken, kunt goed organiseren en plannen.
 • Je bent communicatief sterk, zowel mondeling als schriftelijk.
 • Hydrologische kennis is wenselijk.

Naast deze eisen herken jij jezelf in de volgende eigenschappen

 • Je bent betrokken en klant- en resultaatgericht.
 • Je bent een doortastende gesprekspartner op alle organisatieniveaus en hebt overtuigingskracht.
 • Je bent een teamspeler, die gericht is op samenwerking. Je bent in staat om relaties op te bouwen met verschillende partijen die vaak andere belangen hebben en weet makkelijk verbinding te leggen met andere lopende dossiers.
 • Je vindt vakmanschap belangrijk en het is voor jou dan ook vanzelfsprekend dat je continu nieuwe kennis tot je neemt.
 • Je bent creatief in het bedenken van realistische oplossingen.
 • Je hebt relativeringsvermogen en humor.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 12, schaal 13
 • Maand­salaris Min €3.919 â€“ Max. €6.547 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur Vast contract voorafgegaan door een jaarcontract. Bij voldoende functioneren: na een jaar omzetting in onbepaalde tijd.
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid 

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie Waterkwaliteit, Ondergrond en Marien (WOM) stimuleert een duurzaam gebruik van water, bodem en ondergrond, in Nederland en het buitenland. De directie valt binnen het Directoraat Generaal Water en Bodem (DGWB). Voldoende schoon en gezond water in onze rivieren, meren en zeeën is belangrijk voor Nederland. Zo is een goede en voldoende waterkwaliteit van belang voor de natuur en recreatie in Nederland, voor de bereiding van drinkwater en voor economische sectoren zoals de landbouw, scheepvaart en industrie. Een goede bodemkwaliteit en het gebruik van de ondergrond vormen de basis voor de natuur, landbouw en onze energievoorziening. Verder levert de Noordzee een grote bijdrage aan onze energievoorziening, voedsel, delfstoffen en scheepvaart. Maar de watervoorziening, ecologische kwaliteit van de grote wateren, rivieren en Noordzee, de kwaliteit van de bodem en het gebruik van de ondergrond staan onder druk. Door de toenemende droogte dreigen er watertekorten, door de zeespiegelstijging treedt er verzilting op, door overbevissing, plastic soep en verzuring wordt de duurzame ecologie van de Noordzee en de oceanen bedreigd en de opkomst van gebruik van nieuwe stoffen en medicijnresten vraagt om een nieuwe aanpak om grondwater, oppervlaktewater, drinkwater en bodem te beschermen. Bij de directie WOM werken ruim 80 mensen aan deze opgaven verspreid over vier afdelingen.

De afdeling Waterkwaliteit & Waterbeschikbaarheid werkt aan actuele thema’s op het gebied van klimaatverandering, duurzaamheid en een schone leefomgeving. De afdeling bestaat uit drie teams waarin circa 22 bevlogen en enthousiaste mensen werken. We werken aan thema’s als voldoende zoet water nu en in de toekomst. Door klimaatverandering zullen er vaker droge periodes zijn, hoe bereiden we ons daarop voor? We zetten ons in voor schoon water. Halen we de doelstellingen van de Kaderrichtlijn Water? De otter en de zeearend zijn terug, maar de opgave is groot. En we zetten ons in voor voldoende en schoon grondwater, ook voor toekomstige generaties. Je komt te werken in het team Zoetwater.

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

IenW zet in op een veilig, bereikbaar en leefbaar Nederland. Daarom werkt het ministerie aan krachtige verbindingen over de weg, spoor, het water en door de lucht. En IenW beschermt tegen wateroverlast, zorgt voor de kwaliteit van lucht, water en bodem en aan het realiseren van een circulaire economie. Zie verder https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-infrastructuur-en-waterstaat

Talent als basis, diversiteit als kracht
IenW is een inclusieve organisatie. Een organisatie die ruimte biedt aan iedereen en die de kracht van de diversiteit van medewerkers gebruikt om samen betere resultaten te halen voor Nederland. Inclusief betekent dat iedereen zich betrokken en gewaardeerd voelt; niet ondanks, maar dankzij de verschillen. Daarom nodigen we alle kandidaten die aan de in deze vacature gestelde eisen kunnen voldoen nadrukkelijk uit om te solliciteren.


POSITION TYPE

ORGANIZATION TYPE

EXPERIENCE-LEVEL

LANGUAGE REQUIRED

IHE Delft Institute for Water Education - MSc in Water and Sustainable Development