Chef till avdel­nin­gen In­ter­na­tionella Pro­gram och Pol­icy

WaterAid
Stockholm, Sweden
Position Type: 
Full-Time
Organization Type: 
NGO/Civil Society
Experience Level: 
Not Specified
Degree Required: 
Bachelor's (Or Equivalent)
Languages Required: 
Swedish

EXPIRED

Please note: this job post has expired! To the best of our knowledge, this job is no longer available and this page remains here for archival purposes only.
WaterAid Sverige söker en erfaren chef som ska leda och utveckla organisationens arbete inom internationella program, påverkan och policy.

Wa­t­erAid Sverige är inne i ett ex­pan­sivt skede där denna tjänst blir en del av en ny or­gan­i­sa­tion­sstruk­tur. Där­för söker vi dig som brin­ner för håll­bar utveck­ling, har gedi­gen er­faren­het av rent vat­ten och san­itet i utveck­lingssam­man­hang och vill vara med och få fler i Nor­den att bidra till att alla män­niskor över­allt får till­gång till det vi tar för­givet; rent vat­ten, san­itet och hy­gien.

Du leder en ny sam­mansla­gen avdel­ning med ett team bestående av tio per­soner där tre per­soner i dagsläget rap­porterar di­rekt till dig. I ditt man­dat lig­ger att långsik­tigt och strate­giskt bygga vi­dare och utveckla denna avdel­ning för att på bästa sätt bidra till den in­ter­na­tionella fed­er­a­tio­nens ar­bete inom pro­gra­mutveck­ling, tem­a­tisk ex­per­tis, pol­icy och påverkan samt resursmo­bilis­er­ing från bi­lat­er­ala gi­vare. Du rap­porterar till gen­er­alsekreter­aren och ar­be­tar med hela vårt härliga gäng på kon­toret i Solna.

Du har gedigna er­faren­heter av vat­ten, san­itet och hy­gien i utveck­ling­spro­gram, poli­tiskt påverkansar­bete samt av att up­par­beta och utveckla part­ner­skap med in­sti­tu­tionella gi­vare. Utöver det är du en dri­ven och in­spirerande ledare som till­sam­mans med gen­er­alsekreter­aren, led­nings­grup­pen och alla medar­betare ak­tivt bidrar till Wa­t­erAids utveck­ling i Sverige och Nor­den, med målet att alla män­niskor ska ha till­gång till rent vat­ten, san­itet och hy­gien till 2030.

Ansvarsområden
 • Övergripande ansvarig för att WaterAid ökar sin inkomst från svenska och andra nordiska institutionella givare.
 • Övergripande ansvarig för att WaterAid Sverige bidrar med hög kvalitet till programarbetet i WaterAids landsprogram, samt inom våra tematiska fokusområden.
 • Övergripande ansvarig för att WaterAid Sverige i vårt policy- och påverkansarbete bidrar till att tillgång till rent vatten, sanitet och hygien i världens fattigaste samhällen prioriteras i svenskt och nordiskt utvecklingsarbete.
 • Övergripande ansvarig för att WaterAid Sverige bidrar till federationens påverkansarbete i internationella processer.
 • Representerar organisationen i relevanta externa sammanhang i Sverige, Norden och internationellt.
 • Representerar organisationen i relevanta interna internationella arbetsgrupper. Kvalifikationer och personliga egenskaper.
 • Relevant högskoleexamen eller motsvarande.
 • Mångårig yrkeserfarenhet i ledande befattning inom bistånd/internationellt utvecklingsarbete.
 • Mångårig erfarenhet av vatten, sanitet och hygien i utvecklingsarbete.
 • Mångårig erfarenhet av programverksamhet i fält.
 • Mångårig erfarenhet av påverkans- och policyarbete.
 • Dokumenterad framgång inom resursmobilisering från institutionella givare.
 • Hög analytisk förmåga och strategisk blick för utvecklingsmöjligheter av verksamheten och en förmåga att ta till vara möjligheter.
 • Mycket god förmåga att formulera dig i tal och skrift på svenska och engelska.
 • En motiverande och inspirerande ledare.

Tjän­sten är en tillsvi­dare­anställ­ning med 6 må­naders provanställ­ning.

Vi lovar dig en in­spirerande ar­bet­splats med kun­niga, en­gager­ade och pro­fes­sionella kol­le­gor som alla ar­be­tar till­sam­mans för att på bästa sätt bidra till att fler män­niskor får till­gång till rent vat­ten, toalet­ter och hy­gien.

För information om tjänsten

Ce­cilia Chat­ter­jee-Mar­tin­sen, gen­er­alsekreter­are. Nås på 08-6773020 eller på cecilia@wateraid.se

Facklig företrädare Unionen Daniel Palin. Nås på 08-677 30 32, eller på daniel.palin@wateraid.se

Ansökan

Ansökan görs med personligt brev och CV senast den 24 april. Maila din an­sökan till work@wateraid.se

Varmt välkommen med din ansökan!