Netherlands nationals: Onderzoeker klimaatrisico’s en klimaatadaptatie

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

The Hague, Netherlands 🇳🇱

Functie­omschrijving

Klimaatverandering manifesteert zich wereldwijd en klimaateffecten nemen hand over hand toe. Ook Nederland houdt rekening met klimaatverandering. Het Nederlandse adaptatiebeleid en de uitvoering ervan krijgen vorm in het Deltaprogramma (DP) en de Nationale klimaatadaptatiestrategie (NAS). Uitwerking en implementatie gebeuren door nationale, regionale en locale overheden en private partijen. Zowel het DP als de NAS krijgen in 2026 een update op basis van nieuwe feiten en kennis. Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) start in 2021 een onderzoeksprogramma naar de waargenomen en mogelijke toekomstige gevolgen van klimaatverandering in Nederland voor mens en cultureel erfgoed, natuur, water, milieu en ruimte, en economische sectoren. We drukken de effecten van klimaatverandering uit in klimaatimpacts en -risico’s, in navolging van het nationale veiligheidsbeleid, en in overeenstemming met de risicobenadering binnen in het Deltaprogramma. Het onderzoeksprogramma vindt plaats op verzoek van meerdere departementen, gecoördineerd door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, en loopt tot en met 2026. Het PBL voert het programma uit in samenwerking met diverse onderzoeksinstellingen, en in overleg met de departementen, andere overheden en andere partijen betrokken bij het adaptatiebeleid- en onderzoek.

Voor deze complexe uitdaging zoekt het PBL versterking van zijn klimaatadaptatie-team. Als onderzoeker klimaatimpacts en risico’s ben jij een belangrijke spil in het opzetten, organiseren en uitvoeren van het onderzoeksprogramma onder andere samen met je PBL collega’s. Een goede en brede communicatie met beleidsmakers, andere onderzoeksinstellingen en stakeholders is daarbij belangrijk. Je helpt mee de processen binnen het programma in goede banen te leiden, data en informatie te verzamelen, bewerken, analyseren, integreren en presenteren, en toekomstverkenningen uit te voeren. Het zwaartepunt van jouw werk zal liggen bij de data verzameling en verwerking tot beleidsrelevante informatie. Data over klimaatimpacts, – risico’s en kwetsbaarheid zijn schaars en versnipperd, en zullen met creativiteit en volharding moeten worden verzameld. Ook het ontwikkelen van ontwerpeisen aan de systematiek van monitoring tot publicatie, indicatoren, standaarden en opschalingstechnieken horen bij je werkpakket. Je werkt bij dit alles samen met betrokken partijen zowel aan de vraag- als aanbodkant van data en informatie. Bij de toekomstverkenningen begeleid je vooral andere kennisinstituten die de modelleringen uitvoeren. Je ondersteunt de integratie en publicatie van alle verzamelde kennis en resultaten in een eindrapport en in een dashboard op het web. De primaire doelgroep zijn beleidsmakers van de betrokken departementen, maar we willen ook een breder publiek bedienen.

Functie-eisen

 • Een afgeronde opleiding op universitair niveau, bijvoorbeeld op het gebied van water, milieu en klimaat
 • Aantoonbare kennis en ervaring op het gebied van klimaatverandering, klimaatadaptatie en adaptatiebeleid.
 • Aantoonbare kennis van en ervaring met dataverzameling, -uitwisseling, en -verwerking.
 • Affiniteit en aantoonbare ervaring met het werken in complexe projecten in een beleidsomgeving.
 • Kennis over risicobenadering en ervaring met modelleren en GIS zijn een pre.
 • Kennis over en ervaring met beleidsmonitoring en -evaluatie zijn een pre.
 • Aantoonbaar goed kunnen communiceren, zowel mondeling als schriftelijk, in Nederlands en Engels.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau: schaal 11
 • Maand­salaris: Min €3.344 – Max. €5.139 (bruto)
 • Dienst­verband: Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
 • Contract­duur: 4 jaar
 • Minimaal aantal uren per week: 32
 • Maximaal aantal uren per week: 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

 • De eerste ronde gesprekken voor deze vacature vinden plaats op 13 december 2021; de vervolggesprekken zijn gepland op 21 december 2021.
 • Na sluitingsdatum is de vacaturetekst online niet meer zichtbaar. Daarom verzoeken wij je de vacaturetekst te downloaden en te bewaren.

Meer over jouw toekomstige afdeling

De sector Water, Landbouw en Voedsel (WLV) onderzoekt de thema’s water, landbouw en voedsel op regionale, nationale, Europese en mondiale schaal, en is binnen het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) de trekker van het thema klimaatadaptatie. We leggen daarbij verbanden met aangrenzende thema’s, zoals natuur, verstedelijking, mobiliteit, klimaatverandering en -mitigatie. WLV werkt daarvoor samen met de andere sectoren binnen het PBL.

Planbureau voor de Leefomgeving/Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) is het nationale instituut voor strategische beleidsanalyses op het gebied van milieu, natuur en ruimte. Het PBL draagt bij aan de kwaliteit van de politiek-bestuurlijke afweging door het verrichten van verkenningen, analyses en evaluaties waarbij een integrale benadering vooropstaat. Het PBL is voor alles beleidsgericht. Het verricht zijn onderzoek gevraagd en ongevraagd, onafhankelijk en altijd wetenschappelijk gefundeerd.

Het PBL is van mening dat medewerkers het beste tot hun recht komen in een inclusieve werkomgeving. Werken in divers samengestelde teams maakt ons werk innovatiever en leuker.

Het Planbureau voor de Leefomgeving is onderdeel van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zet in op leefbaarheid en bereikbaarheid, met een vlotte doorstroming in een goed ingerichte, schone en veilige omgeving. Het ministerie werkt aan krachtige verbindingen over de weg, spoor, het water en door de lucht, beschermt tegen wateroverlast en bevordert de kwaliteit van lucht en water. Een leefbaar, bereikbaar en veilig Nederland.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature: Mevrouw ir. J.P. Beck070-3288780

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Mevrouw E. van Tongeren 06-11499768

Mevrouw drs. A.A. Lamein 06-11715302


POSITION TYPE

ORGANIZATION TYPE

EXPERIENCE-LEVEL

DEGREE REQUIRED

LANGUAGE REQUIRED

IHE Delft Institute for Water Education - MSc in Water and Sustainable Development