Pro­gramme Man­ager

WaterAid
Stockholm, Sweden
Position Type: 
Full-Time
Organization Type: 
NGO/Civil Society
Experience Level: 
Mid-Level (5-9 Years)
Languages Required: 
Swedish
Apply By: 
21 October 2018
1 day remaining until the deadline.

Share This Job:

Vill du jobba för att förändra människors liv genom ökad tillgång till rent vatten, sanitet och hygien i världens fattigaste samhällen? 

Wa­t­erAid söker en Pro­gramme Man­ager med er­faren­het av att ar­beta med vat­ten, san­itet och hy­gien (WASH) i utveck­lingslän­der. Detta är en spän­nande roll inom en or­gan­i­sa­tion som verk­li­gen gör stor skill­nad. Du blir en del av In­ter­na­tionella Pro­gramteamet på Wa­t­erAid Sverige som ar­be­tar nära varan­dra och med kol­le­gor i 34 län­der för att till­sam­mans bidra till ett större sam­man­hang. Du rap­porterar till Ans­varig In­ter­na­tionella Pro­gram. Tjän­sten är en 2-årig pro­jek­tanställ­ning med möj­lighet till för­längn­ing. 

Som Pro­gramme Man­ager ar­be­tar du fram­förallt med att ko­ordinera och utveckla det Sida-fi­nan­sier­ade In­ter­na­tional Train­ing Pro­gramme on Sus­tain­able Ur­ban Wa­ter and San­i­ta­tion (ITP-SUWAS), som im­ple­menteras i ett kon­sor­tium med en an­nan ex­tern part­ner, i 10 län­der i Asien och Afrika.  Du kom­mer även att ar­beta med uppföljn­ing och rap­por­terin­gen av min­dre lands-/​temaspeci­fika pro­gram.

Exempel på arbetsuppgifter

 • Koordinera WaterAids insats i ITP-SUWAS-programmet, stötta landskontor i implementeringen, samt ansvara för uppföljning av programmet och för utvecklingen av processer och rutiner för den finansiella uppföljningen. 
 • Arbeta tillsammans med WaterAids konsortiumpartner för att utveckla programinnehåll och upplägg, rapportera på programmet, samt utforska andra strategiska samarbetsmöjligheter.  
 • Inom ITP-SUWAS ta en aktiv roll som mentor till programdeltagare (från bl.a. ministerier, myndigheter, NGOs) från 1-2 länder.
 • Bidra till interna dialoger om urban WASH för att säkerställa att ITP-SUWAS-programmet är integrerat i WaterAids arbete, samt i externa forum och dialoger med givare för att lyfta WaterAids arbete med urban WASH samt öka finansiellt stöd till vårt arbete. 
 • Kontinuerlig uppföljning av mindre lands-/temaspecifika program världen över som är finansierade av Nordiska givare, samt ansvarig för att ta fram, granska och bearbeta finansiella och narrativa rapporter till givare.  
 • Bidra med tematisk kunskap inom urban WASH till organisationen, hålla presentationer samt bereda ansökningar till givare.

Kvalifikationer

 • Minst 5-års erfarenhet av att arbeta med vatten, sanitet och hygien (WASH) frågor i en internationell NGO, institution eller liknande. 
 • Erfarenhet av att handlägga öronmärkta bidrag, inklusive finansiell uppföljning, bearbetning av givarrapporter och bidragsansökningar. 
 • Erfarenhet av att koordinera multi-country bidrag/program.
 • Obehindrad engelska och svenska, i tal och skrift. 
 • Akademisk examen inom internationell utveckling eller relevant ämne, eller motsvarande arbetslivserfarenhet. 
 • Meriterande: Erfarenhet av att arbeta med WASH i urbana kontexter i utvecklingsländer.
 • Meriterande: Kunskaper i franska.

Din profil

 • Noggrann och strukturerad med en förmåga att arbeta med detaljer. 
 • Stark skriftlig och muntlig kommunikativ förmåga på både svenska och engelska, och van vid att kommunicera med människor med olika bakgrund och kulturer.
 • Förmåga att på ett konstruktivt men beslutsamt sätt leda processer och koordinera arbete som involverar många kollegor i olika länder. 
 • Prestigelös, utvecklingsorienterad och en kreativ problemlösare, van att arbeta självständigt såväl som i grupp. 
 • Kan resa i tjänsten, ca 6 veckor per år.

Ansökan

Skicka in din ansökan så snart som möjligt med ett CV och personligt brev till jobba@wateraid.se. Vi kom­mer att hålla in­ter­vjuer lö­pande. Skicka din an­sökan senast den 21 oktober.  Har du frå­gor kring tjän­sten är du välkom­men att kon­takta Han­nah Mor­ris, Ans­varig In­ter­na­tionella Pro­gram på hannah.morris@wateraid.se

Varmt välkommen med din ansökan!