Pro­gramme Man­ager

WaterAid
Stockholm, Sweden
Position Type: 
Full-Time
Organization Type: 
NGO/Civil Society
Experience Level: 
Mid-Level (5-7 Years)
Languages Required: 
Swedish

EXPIRED

Please note: this job post has expired! To the best of our knowledge, this job is no longer available and this page remains here for archival purposes only.

Vill du jobba för att förändra människors liv genom ökad tillgång till rent vatten, sanitet och hygien i världens fattigaste samhällen? 

Wa­t­erAid söker en Pro­gramme Man­ager med er­faren­het av att ar­beta med vat­ten, san­itet och hy­gien (WASH) i utveck­lingslän­der. Detta är en spän­nande roll inom en or­gan­i­sa­tion som verk­li­gen gör stor skill­nad. Du blir en del av In­ter­na­tionella Pro­gramteamet på Wa­t­erAid Sverige som ar­be­tar nära varan­dra och med kol­le­gor i 34 län­der för att till­sam­mans bidra till ett större sam­man­hang. Du rap­porterar till Ans­varig In­ter­na­tionella Pro­gram. Tjän­sten är en 2-årig pro­jek­tanställ­ning med möj­lighet till för­längn­ing. 

Som Pro­gramme Man­ager ar­be­tar du fram­förallt med att ko­ordinera och utveckla det Sida-fi­nan­sier­ade In­ter­na­tional Train­ing Pro­gramme on Sus­tain­able Ur­ban Wa­ter and San­i­ta­tion (ITP-SUWAS), som im­ple­menteras i ett kon­sor­tium med en an­nan ex­tern part­ner, i 10 län­der i Asien och Afrika.  Du kom­mer även att ar­beta med uppföljn­ing och rap­por­terin­gen av min­dre lands-/​temaspeci­fika pro­gram.

Exempel på arbetsuppgifter

 • Koordinera WaterAids insats i ITP-SUWAS-programmet, stötta landskontor i implementeringen, samt ansvara för uppföljning av programmet och för utvecklingen av processer och rutiner för den finansiella uppföljningen. 
 • Arbeta tillsammans med WaterAids konsortiumpartner för att utveckla programinnehåll och upplägg, rapportera på programmet, samt utforska andra strategiska samarbetsmöjligheter.  
 • Inom ITP-SUWAS ta en aktiv roll som mentor till programdeltagare (från bl.a. ministerier, myndigheter, NGOs) från 1-2 länder.
 • Bidra till interna dialoger om urban WASH för att säkerställa att ITP-SUWAS-programmet är integrerat i WaterAids arbete, samt i externa forum och dialoger med givare för att lyfta WaterAids arbete med urban WASH samt öka finansiellt stöd till vårt arbete. 
 • Kontinuerlig uppföljning av mindre lands-/temaspecifika program världen över som är finansierade av Nordiska givare, samt ansvarig för att ta fram, granska och bearbeta finansiella och narrativa rapporter till givare.  
 • Bidra med tematisk kunskap inom urban WASH till organisationen, hålla presentationer samt bereda ansökningar till givare.

Kvalifikationer

 • Minst 5-års erfarenhet av att arbeta med vatten, sanitet och hygien (WASH) frågor i en internationell NGO, institution eller liknande. 
 • Erfarenhet av att handlägga öronmärkta bidrag, inklusive finansiell uppföljning, bearbetning av givarrapporter och bidragsansökningar. 
 • Erfarenhet av att koordinera multi-country bidrag/program.
 • Obehindrad engelska och svenska, i tal och skrift. 
 • Akademisk examen inom internationell utveckling eller relevant ämne, eller motsvarande arbetslivserfarenhet. 
 • Meriterande: Erfarenhet av att arbeta med WASH i urbana kontexter i utvecklingsländer.
 • Meriterande: Kunskaper i franska.

Din profil

 • Noggrann och strukturerad med en förmåga att arbeta med detaljer. 
 • Stark skriftlig och muntlig kommunikativ förmåga på både svenska och engelska, och van vid att kommunicera med människor med olika bakgrund och kulturer.
 • Förmåga att på ett konstruktivt men beslutsamt sätt leda processer och koordinera arbete som involverar många kollegor i olika länder. 
 • Prestigelös, utvecklingsorienterad och en kreativ problemlösare, van att arbeta självständigt såväl som i grupp. 
 • Kan resa i tjänsten, ca 6 veckor per år.

Ansökan

Skicka in din ansökan så snart som möjligt med ett CV och personligt brev till jobba@wateraid.se. Vi kom­mer att hålla in­ter­vjuer lö­pande. Skicka din an­sökan senast den 21 oktober.  Har du frå­gor kring tjän­sten är du välkom­men att kon­takta Han­nah Mor­ris, Ans­varig In­ter­na­tionella Pro­gram på hannah.morris@wateraid.se

Varmt välkommen med din ansökan!